Emberi jogok

Egyetemes nyilatkozat a bioetikáról és az emberi jogokról

Egyetemes nyilatkozat a bioetikáról és az emberi jogokról

 

2005. október 19.

Az Általános Konferencia,

 

Tudatában annak, hogy az emberi lények egyedülálló módon képesek reflektálni saját létezésükre és környezetükre, érzékelni az​​ igazságtalanságot, elkerülni a veszélyt, felelősséget vállalni, együttműködésre törekedni, és az etikai elveket kifejező erkölcsi érzéket mutatni,

 

Figyelemmel a tudomány és a technológia gyors fejlődésére, amely egyre inkább befolyásolja az életről és magáról az életről alkotott képünket, és amelynek következtében erős igény mutatkozik arra, hogy globálisan reagáljunk e fejlemények etikai következményeire,

 

felismerve, hogy a tudomány és technológiai alkalmazásaik gyors fejlődése által felvetett etikai kérdéseket az emberi személy méltóságának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes tiszteletben tartása és betartása mellett kell megvizsgálni,

 

elhatározva, hogy szükséges és időszerű, hogy a nemzetközi közösség olyan egyetemes elveket fogalmazzon meg, amelyek megalapozzák az emberiség válaszát azokra az egyre növekvő dilemmákra és ellentmondásokra, amelyeket a tudomány és a technológia jelent az emberiség és a környezet számára,

 

Emlékeztetve az 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az UNESCO Általános Konferenciája által 1997. november 11-én elfogadott, az​​ emberi génállományról és az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatra, valamint az UNESCO Általános Konferenciája által 2003. október 16-án elfogadott, az emberi​​ genetikai adatokról szóló nemzetközi nyilatkozatra,

 

Tudomásul véve az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1966. december 16-i Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, az​​ Egyesült Nemzetek Szervezetének 1965. december 21-i, a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményét, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1979. december 18-i, a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményét, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1989. november 20-i, a gyermekek jogairól szóló egyezményét, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1992. június 5-i egyezménye a biológiai sokféleségről, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 1993-ban elfogadott, a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségére vonatkozó egységes szabályok, az UNESCO 1974. november 20-i ajánlása a tudományos kutatók jogállásáról, az UNESCO 1978. november 27-i nyilatkozata a faji és faji előítéletekről, az UNESCO 1997. november 12-i nyilatkozata a jelen nemzedékek felelősségéről a jövő nemzedékek iránt, az UNESCO 2001. november 2-i egyetemes nyilatkozata a kulturális sokszínűségről, az ILO 1989. június 27-i 169. egyezménye a független országok őshonos és törzsi népeiről, a FAO konferenciája által 2001. november 3-án elfogadott és 2004. június 29-én hatályba lépett, az élelmezési és mezőgazdasági növénygenetikai erőforrásokról szóló nemzetközi szerződés, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i megállapodáshoz csatolt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS), amely 1995. január 1-jén lépett hatályba, a TRIPS-megállapodásról és a​​ közegészségügyről szóló, 2001. november 14-i dohai nyilatkozat, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és az ENSZ rendszerének szakosított szervei, különösen az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott egyéb vonatkozó nemzetközi eszközök,

 


Figyelembe véve a bioetika területére vonatkozó nemzetközi és regionális eszközöket is, beleértve az emberi jogok és az emberi méltóság védelméről szóló egyezményt a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetében: Az Európa Tanács 1997-ben elfogadott és 1999-ben hatályba lépett, az emberi jogok és a biogyógyászat alkalmazásáról szóló egyezménye, valamint annak kiegészítő jegyzőkönyvei, továbbá a bioetika területére vonatkozó nemzeti jogszabályok és rendeletek, valamint a bioetika területére vonatkozó​​ nemzetközi és regionális magatartási kódexek és iránymutatások és egyéb szövegek, mint például az Orvosi Világszövetség 1964-ben elfogadott és 1975-ben, 1983-ban, 1989-ben, 1996-ban és 2000-ben módosított Helsinki Nyilatkozata az embereken végzett orvosi​​ kutatások etikai elveiről, valamint az Orvosi Tudományok Nemzetközi Szervezeteinek Tanácsa 1982-ben elfogadott és 1993-ban és 2002-ben módosított, az embereken végzett orvosbiológiai kutatásokra vonatkozó nemzetközi etikai iránymutatások,

 

Elismerve, hogy​​ e nyilatkozatot a hazai és nemzetközi joggal összhangban, az emberi jogi joggal összhangban kell értelmezni,

 

Emlékeztetve az UNESCO 1945. november 16-án elfogadott alapokmányára,

 

Tekintettel az UNESCO szerepére a tudományos és technológiai fejlődés és a​​ társadalmi átalakulás irányítására szolgáló, közös etikai értékeken alapuló egyetemes elvek meghatározásában, a tudomány és technológia terén felmerülő kihívások azonosítása érdekében, figyelembe véve a jelen nemzedékeknek a jövő nemzedékek iránti felelősségét, és arra, hogy a bioetika kérdéseit, amelyeknek szükségszerűen nemzetközi dimenziója van, egészében kell kezelni, támaszkodva az emberi génállományról és az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatban és az emberi genetikai adatokról szóló nemzetközi nyilatkozatban már megfogalmazott elvekre, és figyelembe véve nemcsak a jelenlegi tudományos környezetet, hanem a jövőbeli fejleményeket is,

 

tudatában annak, hogy az emberek a bioszféra szerves részét képezik, és fontos szerepet játszanak egymás és más​​ életformák, különösen az állatok védelmében,

 

felismerve, hogy a tudomány és a kutatás szabadságán alapuló tudományos és technológiai fejlesztések nagy hasznára váltak és válhatnak az emberiségnek, többek között a várható élettartam növelése és az életminőség javítása terén, és hangsúlyozva, hogy az ilyen fejlesztéseknek mindig az egyének, családok, csoportok vagy közösségek és az emberiség egészének jólétét kell előmozdítaniuk az emberi személy méltóságának elismerése, valamint az emberi jogok és alapvető​​ szabadságok egyetemes tiszteletben tartása és betartása mellett,

 

felismerve, hogy az egészség nem kizárólag a tudományos és technológiai kutatás fejlődésétől függ, hanem pszichoszociális és kulturális tényezőktől is,

 

felismerve azt is, hogy az orvostudomány, az élettudományok és a kapcsolódó technológiák etikai kérdéseivel kapcsolatos döntések hatással lehetnek az egyénekre, családokra, csoportokra vagy közösségekre és az emberiség egészére,

 

szem előtt tartva, hogy a kulturális sokszínűség, mint a tapasztalatcsere, az innováció és a kreativitás forrása, szükséges az emberiség számára, és ebben az értelemben az emberiség közös öröksége, de hangsúlyozva, hogy nem lehet rá hivatkozni az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok rovására,

 

szem előtt tartva​​ azt is, hogy az ember identitása biológiai, pszichológiai, társadalmi, kulturális és spirituális dimenziókat foglal magában,

 

felismerve, hogy az etikátlan tudományos és technológiai magatartás különösen nagy hatással van az őslakos és helyi közösségekre,

 

meggyőződve arról, hogy az erkölcsi érzékenységnek és az etikai reflexiónak a tudományos és technológiai fejlődés folyamatának szerves részét kell képeznie, és hogy a bioetikának meghatározó szerepet kell játszania az ilyen fejlesztésekből eredő kérdésekkel kapcsolatos döntésekben,

 

Tekintettel arra, hogy kívánatos a társadalmi felelősség új megközelítéseinek kidolgozása annak biztosítása érdekében, hogy a tudomány és a technológia fejlődése hozzájáruljon az igazságossághoz, a méltányossághoz és az emberiség érdekeihez,

 

felismerve, hogy a társadalmi realitások értékelésének és a méltányosság​​ elérésének fontos módja a nők helyzetének figyelembevétele,

 

Hangsúlyozva a nemzetközi együttműködés megerősítésének szükségességét a bioetika területén, figyelembe véve különösen a fejlődő országok, az őslakos közösségek és a kiszolgáltatott népességcsoportok különleges igényeit,

 

Tekintettel arra, hogy az orvostudomány és az élettudományi kutatás terén minden embernek megkülönböztetés nélkül ugyanolyan magas​​ etikai normákat kell élveznie,

 

kinyilvánítja az alábbi elveket, és elfogadja ezt a nyilatkozatot.

 


Általános rendelkezések

 

 • cikk - Hatály

 

1. Ez a nyilatkozat az orvostudományokkal, az élettudományokkal és a kapcsolódó technológiákkal kapcsolatos etikai​​ kérdésekkel foglalkozik, ahogyan azokat az emberekre alkalmazzák, figyelembe véve azok társadalmi, jogi és környezeti dimenzióit.

 

2. E nyilatkozat címzettjei az államok. Adott és releváns esetben útmutatást nyújt az egyének, csoportok, közösségek, intézmények és vállalatok - állami és magánszféra - döntéseihez vagy gyakorlatához is.

 

2 cikk - Célok

 

E nyilatkozat céljai a következők:

 

(a) az elvek és eljárások egyetemes keretének biztosítása, amely iránymutatásul szolgál az államok számára a bioetika területére vonatkozó jogszabályaik, intézkedéseik vagy más eszközeik kialakításakor;

 

(b) az egyének, csoportok, közösségek, intézmények és vállalatok, a köz- és a magánszféra tevékenységeinek irányítása;

 

c) az emberi méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása és az emberi jogok védelme az emberi élet és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának biztosítása révén, összhangban a nemzetközi emberi jogi joggal;

 

(d) a tudományos kutatás szabadságának és a tudományos és technológiai fejlesztésekből származó előnyök fontosságának elismerése, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy az ilyen kutatásoknak és fejlesztéseknek a jelen Nyilatkozatban meghatározott etikai elvek keretein belül kell történniük, és tiszteletben kell tartaniuk az emberi méltóságot, az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat;

 

e) a bioetikai kérdésekről szóló multidiszciplináris és pluralista párbeszéd előmozdítása valamennyi érdekelt fél között és a társadalom egészében;

 

f) az orvosi, tudományos és technológiai​​ fejlesztésekhez való méltányos hozzáférés, valamint az e fejlesztésekkel kapcsolatos ismeretek lehető legnagyobb mértékű áramlásának és gyors megosztásának, valamint az előnyök​​ megosztásának előmozdítása, különös tekintettel a fejlődő országok szükségleteire;

 

g) a jelen és a jövő nemzedékek érdekeinek védelme és előmozdítása;

 

h) a biológiai sokféleség és annak megőrzése mint az emberiség közös ügyének fontosságának hangsúlyozása.

 

Alapelvek

 

E nyilatkozat hatályán belül, a címzettek által hozott vagy​​ végrehajtott döntések vagy gyakorlatok során a következő elveket kell tiszteletben tartani.

 

 • cikk - Emberi méltóság és emberi jogok

 

1. Az emberi méltóságot, az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani.

 

2. Az​​ egyén érdekeinek és jólétének elsőbbséget kell élveznie a tudomány vagy a társadalom kizárólagos érdekeivel szemben.

 

4. cikk - Előny és kár

 

A tudományos ismeretek, az orvosi gyakorlat és a kapcsolódó technológiák alkalmazása és fejlesztése során maximalizálni kell a betegek, a kutatásban résztvevők és más érintett egyének közvetlen és közvetett hasznát, és minimalizálni kell az ilyen egyéneknek okozott esetleges károkat.

 

​​ 4. cikk - Autonómia és egyéni felelősség

 

Tiszteletben kell tartani a személyek döntési autonómiáját, miközben felelősséget vállalnak e döntésekért, és tiszteletben tartják mások autonómiáját. Az autonómia gyakorlására képtelen személyek esetében különleges intézkedéseket kell hozni jogaik és érdekeik védelme érdekében.

 

​​ 6. cikk - Hozzájárulás

 

1. Minden megelőző, diagnosztikai és terápiás orvosi beavatkozás csak az érintett személy előzetes, szabad és tájékoztatáson alapuló, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésével végezhető. A hozzájárulásnak adott esetben kifejezettnek kell lennie, és az érintett személy bármikor és bármilyen okból hátrány vagy sérelem nélkül visszavonhatja.

 

2. Tudományos kutatás csak az érintett személy előzetes, szabad, kifejezett és tájékoztatáson alapuló beleegyezésével végezhető. A tájékoztatásnak megfelelőnek kell lennie, érthető formában kell rendelkezésre bocsátani, és tartalmaznia kell a hozzájárulás visszavonásának módozatait. A hozzájárulást az érintett személy bármikor és bármilyen okból, hátrány vagy sérelem nélkül visszavonhatja. Ez alól az elv alól csak az államok által elfogadott etikai és jogi normákkal összhangban, az e nyilatkozatban, különösen a 27. cikkben foglalt elvekkel és rendelkezésekkel, valamint a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal összhangban lehet kivételt tenni.

 

3. A​​ személyek egy csoportján vagy egy közösségen végzett kutatások​​ megfelelő eseteiben az érintett csoport vagy közösség törvényes képviselőinek további beleegyezését lehet kérni. Semmilyen esetben sem helyettesítheti a kollektív közösségi megállapodás vagy a​​ közösség vezetőjének vagy más hatóságnak a hozzájárulása az egyén tájékozott beleegyezését.

 


7. cikk - Hozzájárulási képességgel nem rendelkező személyek

 

A nemzeti joggal összhangban különleges védelmet kell biztosítani a beleegyezési képességgel nem rendelkező személyek számára:

 

a) a kutatásra és az orvosi gyakorlatra vonatkozó engedélyt az érintett személy mindenek felett álló érdekének megfelelően és a nemzeti joggal összhangban kell beszerezni. Az érintett személyt azonban a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a beleegyezéssel kapcsolatos döntéshozatali folyamatba, valamint a beleegyezés visszavonásába;

 

b) a kutatást csak az ő közvetlen egészségügyi hasznára szabad végezni, a jogszabályban előírt engedély és védelmi feltételek mellett, és ha nincs hasonló hatékonyságú kutatási alternatíva a beleegyezésre képes kutatási résztvevőkkel. Olyan kutatást, amelynek nem lehet közvetlen egészségügyi haszna, csak kivételesen, a lehető legnagyobb visszafogottsággal, az érintett személyt csak minimális kockázatnak és minimális tehernek kitéve szabad végezni, és ha a kutatás várhatóan hozzájárul más, ugyanabba a kategóriába tartozó személyek egészségügyi hasznához, a törvényben előírt és az egyén emberi jogainak védelmével összeegyeztethető feltételek mellett. Az ilyen személyek kutatásban való részvételének elutasítását tiszteletben kell tartani.

 

8. cikk ​​ - Az emberi sebezhetőség és a személyes integritás tiszteletben tartása

 

A tudományos ismeretek, az orvosi gyakorlat és a kapcsolódó technológiák alkalmazása és fejlesztése során figyelembe kell venni az emberi sebezhetőséget. A különösen sérülékeny személyeket és csoportokat védeni kell, és tiszteletben kell tartani az ilyen személyek személyes integritását.

 

 ​​​​ 9. cikk - Magánélet és titoktartás

 

Az érintett személyek magánéletét és személyes adataik bizalmas jellegét tiszteletben kell tartani. Az ilyen információkat a lehető legnagyobb mértékben nem szabad felhasználni vagy nyilvánosságra hozni más célokra, mint amelyekre azokat gyűjtötték vagy amelyekhez hozzájárultak, összhangban a nemzetközi joggal, különösen a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal.

 

​​ 10. cikk - Egyenlőség, igazságosság és méltányosság

 

Az emberi méltóság és jogok tekintetében minden ember alapvető egyenlőségét tiszteletben kell tartani,​​ hogy igazságos és méltányos bánásmódban részesüljenek.

 

11. cikk - Megkülönböztetésmentesség és megbélyegzésmentesség

 

Egyetlen személyt vagy csoportot sem szabad bármilyen alapon megkülönböztetni vagy megbélyegezni, megsértve ezzel az emberi méltóságot,​​ az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat.

 

​​ 12. cikk - A kulturális sokszínűség és pluralizmus tiszteletben tartása

 

A kulturális sokszínűség és a pluralizmus fontosságát kellően figyelembe kell venni. Ezek a megfontolások azonban nem​​ hivatkozhatnak az emberi méltóság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok, valamint az e nyilatkozatban meghatározott elvek megsértésére, illetve azok hatályának korlátozására.

 

13. cikk - Szolidaritás és együttműködés

 

Ösztönözni kell az emberek közötti szolidaritást és az e célt szolgáló nemzetközi együttműködést.

 

​​ 14. cikk- Társadalmi felelősség és egészség

 

1. Az egészség és a szociális fejlődés előmozdítása népük számára a kormányok központi célja, amelyet a társadalom minden rétege oszt.

 

2. Figyelembe véve, hogy az elérhető legmagasabb szintű egészségi állapot élvezete minden ember alapvető jogai közé tartozik, fajra, vallásra, politikai meggyőződésre, gazdasági vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül, a tudomány és a technológia fejlődését elő kell mozdítani:

 

a) a minőségi egészségügyi ellátáshoz és alapvető gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a nők és gyermekek egészségét, mivel az egészség alapvető fontosságú magához az élethez, és társadalmi és emberi jószágnak kell​​ tekinteni;

 

(b) a megfelelő táplálkozáshoz és vízhez való hozzáférést;

 

(c) az életkörülmények és a környezet javítása;

 

(d) a személyek bármilyen alapon történő marginalizálódásának és kirekesztésének megszüntetése;

 

(e) a szegénység és az​​ írástudatlanság csökkentése.

 

15. cikk - Az előnyök megosztása

 

1. A tudományos kutatásból és annak alkalmazásából származó előnyöket meg kell osztani a társadalom egészével és a nemzetközi közösségen belül, különösen a fejlődő országokkal. Ezen elv érvényre juttatása során az előnyök a következő formák bármelyikét ölthetik:

 

a) a kutatásban részt vevő személyeknek és csoportoknak nyújtott különleges és fenntartható segítség és elismerés;

 

(b) minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés;

 

c) a​​ kutatásból származó új diagnosztikai és terápiás módszerek vagy termékek biztosítása;

 

d) az egészségügyi szolgáltatások támogatása;

 

e) a tudományos és technológiai ismeretekhez való hozzáférés;

 

f) kutatási célú kapacitásépítő létesítmények;

 

(g) az előnyök egyéb formái, amelyek összhangban vannak az e nyilatkozatban meghatározott elvekkel.

 

2. Az előnyök nem képezhetnek helytelen ösztönzést a kutatásban való részvételre.

 

16. cikk - A jövő nemzedékek védelme

 

Az élettudományoknak a jövő nemzedékekre gyakorolt hatását, beleértve a genetikai alkatukat is, kellően figyelembe kell venni.

 

17. cikk - A környezet, a bioszféra és a biológiai sokféleség védelme

Megfelelő figyelmet kell fordítani az ember és más életformák közötti kapcsolatra, a biológiai és genetikai erőforrásokhoz való megfelelő hozzáférés és felhasználás fontosságára, a hagyományos tudás tiszteletben tartására, valamint az embereknek a környezet, a bioszféra és a biológiai sokféleség védelmében betöltött szerepére.

 

Az elvek alkalmazása

 

18, cikk - A döntéshozatal és a bioetikai kérdések kezelése

 

1. A döntéshozatalban elő kell mozdítani a szakmaiságot, a becsületességet, a feddhetetlenséget és az átláthatóságot, különösen az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatokat és a tudás megfelelő megosztását. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a bioetikai kérdések kezelése és rendszeres felülvizsgálata során a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismereteket és módszertant alkalmazzák.

 

2. Az érintett személyeket és szakembereket, valamint a társadalom egészét rendszeresen párbeszédbe kell vonni.

 

3. Elő kell mozdítani a tájékozott, pluralista nyilvános vita lehetőségét, amely valamennyi releváns vélemény kifejezésére törekszik.

 

19. cikk - Etikai bizottságok

 

Független,​​ multidiszciplináris és pluralista etikai bizottságokat kell létrehozni, előmozdítani és támogatni a megfelelő szinten a következők érdekében:

 

a) értékeljék az embereket érintő kutatási projektekkel kapcsolatos releváns etikai, jogi, tudományos és társadalmi kérdéseket;

 

(b) tanácsot adjanak a klinikai környezetben felmerülő etikai problémákkal kapcsolatban;

 

c) értékelje a tudományos és technológiai fejleményeket, ajánlásokat fogalmazzon meg és hozzájáruljon az e nyilatkozat hatálya alá tartozó​​ kérdésekre​​ vonatkozó iránymutatások elkészítéséhez;

 

(d) elősegíti a vitát, az oktatást és a közvélemény bioetikával kapcsolatos tudatosságát és elkötelezettségét.

 

20 cikk - Kockázatértékelés és -kezelés

 

Elő kell mozdítani az orvostudományokkal, élettudományokkal és a kapcsolódó technológiákkal kapcsolatos kockázatok megfelelő értékelését és kezelését.

 

21. cikk - Transznacionális gyakorlatok

 

1. Az államoknak, a köz- és magánintézményeknek, valamint a transznacionális tevékenységekhez kapcsolódó szakembereknek törekedniük kell annak biztosítására, hogy az e nyilatkozat hatálya alá tartozó, a különböző államokban részben vagy egészben vállalt, finanszírozott vagy más módon folytatott valamennyi tevékenység összhangban legyen az e nyilatkozatban meghatározott elvekkel.

 

2. Ha a kutatást egy vagy több államban (a fogadó állam(ok)ban) végzik vagy más módon folytatják, és egy másik államban lévő forrás finanszírozza, az ilyen kutatást megfelelő szintű etikai felülvizsgálat tárgyává kell tenni a fogadó állam(ok)ban és a finanszírozó államában. Ennek a felülvizsgálatnak olyan etikai és jogi normákon kell alapulnia, amelyek összhangban vannak az e nyilatkozatban meghatározott elvekkel.

 

3. A transznacionális egészségügyi kutatásnak reagálnia kell a fogadó országok​​ igényeire,​​ és el kell ismerni a sürgős globális egészségügyi problémák enyhítéséhez hozzájáruló kutatás fontosságát.

 

4. A kutatási megállapodás tárgyalásakor az együttműködés feltételeit és a kutatás előnyeiről szóló megállapodást a tárgyalásban részt vevő felek egyenlő részvételével kell megállapítani.

 

5. Az államoknak mind nemzeti, mind nemzetközi szinten megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a bioterrorizmus és a szervek, szövetek, minták, genetikai erőforrások és genetikai vonatkozású anyagok tiltott kereskedelme elleni küzdelem érdekében.

 

A nyilatkozat előmozdítása

 

22. cikk - Az államok szerepe

 

1. Az államoknak meg kell tenniük minden megfelelő jogalkotási, közigazgatási vagy más jellegű intézkedést annak érdekében, hogy a nemzetközi emberi jogi joggal​​ összhangban érvényre juttassák az e nyilatkozatban foglalt elveket. Az ilyen intézkedéseket az oktatás, a képzés és a közvélemény tájékoztatása terén tett intézkedésekkel kell támogatni.

 

2. Az államoknak ösztönözniük kell független, multidiszciplináris és​​ pluralista etikai bizottságok létrehozását, a 19. cikkben meghatározottak szerint.

 

23. cikk - Bioetikai oktatás, képzés és tájékoztatás

 

1. Az e nyilatkozatban meghatározott elvek előmozdítása és a tudományos és technológiai fejlődés etikai vonatkozásainak jobb megértése érdekében, különösen a fiatalok körében, az államoknak törekedniük kell a bioetikai oktatás és képzés minden szinten történő előmozdítására, valamint a bioetikával kapcsolatos tájékoztatási és ismeretterjesztési programok ösztönzésére.

 

2. Az államoknak ösztönözniük kell a nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek, valamint a nemzetközi, regionális és nemzeti nem kormányzati szervezetek részvételét ebben a törekvésben.

24. cikk - Nemzetközi együttműködés

 

1. Az államoknak elő​​ kell segíteniük a tudományos információk nemzetközi terjesztését, és ösztönözniük kell a tudományos és technológiai ismeretek szabad áramlását és megosztását.

 

2. A nemzetközi együttműködés keretében az államoknak elő kell mozdítaniuk a kulturális és tudományos együttműködést, és olyan két- és többoldalú megállapodásokat kell kötniük, amelyek lehetővé teszik a fejlődő országok számára, hogy növeljék a tudományos ismeretek, a kapcsolódó know-how és az ezekből származó előnyök létrehozásában és megosztásában​​ való részvételre való képességüket.

 

3. Az államoknak tiszteletben kell tartaniuk és elő kell mozdítaniuk az államok közötti és az államok, valamint az egyének, családok, csoportok és közösségek közötti szolidaritást, különös tekintettel a betegség vagy fogyatékosság vagy​​ más személyes, társadalmi vagy környezeti körülmények miatt kiszolgáltatottá váltakra, valamint a legkorlátozottabb erőforrásokkal rendelkezőkre.

 

25. cikk - Az UNESCO nyomon követési tevékenysége

 

1. Az UNESCO előmozdítja és terjeszti az​​ e nyilatkozatban meghatározott elveket. Ennek során az UNESCO-nak a Kormányközi Bioetikai Bizottság (IGBC) és a Nemzetközi Bioetikai Bizottság (IBC) segítségét és támogatását kell kérnie.

 

2. Az UNESCO megerősíti elkötelezettségét a bioetikával való foglalkozás, valamint az IGBC és az IBC közötti együttműködés előmozdítása iránt.

 

Záró rendelkezések

 

26. cikk - Az elvek egymáshoz való kapcsolódása és egymást kiegészítő jellege

 

Ezt a nyilatkozatot egészként kell értelmezni, és az elvek egymást​​ kiegészítő és egymással összefüggő elvekként értelmezendők. Minden egyes alapelvet a többi alapelv összefüggésében kell vizsgálni, az adott körülményeknek megfelelően és releváns módon.

 

27. cikk - Az elvek alkalmazásának korlátai

 

Ha e nyilatkozat elveinek alkalmazását korlátozni kell, akkor azt törvény útján kell megtenni, beleértve a közbiztonság érdekében, bűncselekmények nyomozása, felderítése és üldözése, a közegészség védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében hozott törvényeket​​ is. Minden​​ ilyen törvénynek összhangban kell lennie a nemzetközi emberi jogi joggal.

 

28. cikk - Az emberi jogokkal, alapvető szabadságokkal és emberi méltósággal ellentétes cselekmények megtagadása

 

A jelen nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy bármely állam, csoport vagy személy számára az emberi jogokkal, alapvető szabadságokkal és emberi méltósággal ellentétes tevékenységre vagy cselekményre vonatkozó igényt jelentene.

Egyetemes nyilatkozat a bioetikáról és az emberi jogokról

COVID vakcinák, a közjó és az erkölcsi jogszerűség: Válasz de Mattei professzornak ‐ I. rész

Mostanra teljesen nyilvánvalóvá kellene válnia, hogy a COVID vakcinázás mellett szóló érvnek, amely a “közjó” védelme érdekében szükséges, nincs hiteles alapja. Még az oltóanyagok egyéni tünetek enyhítésére ígért előnye is ‐ az egyetlen ígéret, amelyet valaha is tettek, és amelyet de Mattei, úgy tűnik, nem ismer el ‐ gyorsan elenyészik, és a végtelen számú abortuszból származó “emlékeztető oltás” van kilátásban.

Christopher A. Ferrara

  április 23. (katolikus Family News) ‐ Bevezetés Nagy csodálattal tekintek Roberto de Mattei‐re. Csodálom őt intellektusáért, elsőrangú történelmi tudományosságáért és népszerűtlen álláspontok bátor védelméért, beleértve az Egyháznak a hagyomány útjáról való konciliáció utáni eltérítésének alapos kritikáját (megfelelő hangsúlyt fektetve a katasztrofális bergogliai pontifikátusra), az evolúció áltudományának (világi teremtésmítosz) ellenzését, és azt, hogy hajlandó a homoszexualitás eredendő rendellenességét annak nevezni, ami: “fertőzésnek“, amely hozzájárult a Római Birodalom bukásához. Az a hajlandósága, hogy a mai, karrierje végét jelentő “felmondási kultúra” közepette kimondja az igazságot, sokba került neki az egyházon belüli mainstream tekintély szempontjából, ami miatt a végső egyházi nemkívánatos személyként jellemezték: “ultratradicionalistaként”.

 

De Mattei professzor iránti csodálatom ellenére kénytelen vagyok csatlakozni azokhoz a kritikusokhoz, akik megdöbbentő apológiáját bírálják a kormányzat által az abortuszból származó COVID   vakcinákkal történő “tömeges oltás” bevezetése mellett, amelyek kétes hatékonyságúak, potenciálisan és ténylegesen károsak, és az esetek túlnyomó többségében még csak nem is szükségesek orvosilag, amint azt a következő vita megmutatja. Az “Erkölcs Liceity of the Vaccination Against Covid” (MLV) című írásában de Mattei professzor azt állítja: “Ha a kormányzó személyek úgy ítélik meg, hogy a lakosság közjava megköveteli a tömeges oltást, akkor joguk van azt előírni, azon elv alapján, hogy a közjó elsőbbséget élvez az egyének javával szemben, természetesen azzal a

feltétellel, hogy nem a keresztény természet rendje ellenében hoznak törvényt.” (MLV, 55. o.).

Az MLV (53‐54. o.) még odáig is elmegy, hogy a kötelező védőoltások mellé állítja a CDF2020. december 21‐i, a COVID vakcinákról szóló nyilatkozatát, amely ‐ de Mattei professzor álláspontjával ellentétben ‐ kimondja: “A gyakorlati ész fényében nyilvánvaló, hogy az oltás általában nem erkölcsi kötelesség, és ezért önkéntesnek kell lennie”, és csak annyit tesz hozzá, hogy ha a közjó úgy kívánja, akkor “jó, ha engedélyezik az oltás ajánlását, különösen a leggyengébbek és a leginkább veszélyeztetettek védelme érdekében”. Az MLV valahogy úgy értelmezi ezt a pusztán elővigyázatossági tanácsot, hogy “az az érv, hogy elvileg jogellenes lenne a Covid vagy más betegségek elleni oltási kötelezettség előírása, liberális érv, amely nem felel meg a katolikus tanításnak”, mert állítólag elhanyagolja a közjót. (MLV, 54. o.).

De az MLV még tovább megy, lekicsinyelve az államilag erőltetett “orvosi diktatúrával” szembeni katolikus ellenvetéseket, és azt sugallva, hogy az egész nyugati világot sújtó zsarnoki COVID‐19 “zárlatok” indokoltak, a 19. században, a modern orvostudomány hajnalát megelőzően rövid, helyi járványellenőrzések alkalmatlan történelmi példáira hivatkozva (MLV, 58‐59. o.). Ezért az MLV‐re válaszolva helyénvalónak tűnik, hogy először a COVID‐19 status quo egészének politikai, társadalmi, spirituális, gazdasági, jogi, sőt orvosi tarthatatlanságával foglalkozzunk, beleértve a kötelező tömeges oltásokat is, mielőtt az abortusz által meggyilkolt gyermekek testének különböző részeiből származó sejtvonalak felhasználásával kifejlesztett és előállított vakcinák állítólagos erkölcsileg jogszerűtlen voltával foglalkoznánk.

COVID‐19 lezárások: Az emberiség elleni bűncselekmény

Vegyük kezdetben az MLV nyilvánvaló engedményeit a modern szekuláris állam totalizáló hatalmának, a “közjó” hamis fogalmával és a “vészhelyzet” kifejezéssel való zsarnoki visszaélésével, amint azt a modern politikai történelem legnagyobb közpolitikai kudarca mutatja (a kommunista vagy szocialista rezsimeken kívül): a civil társadalom végtelen, mérhetetlenül pusztító “bezárása” és az emberek életének gyakorlatilag minden területének állami irányítása, beleértve az istentiszteletet is. Ezt a valóságos emberiség elleni bűntényt, amely ellen polgárjogi ügyvédként számos polgári bíróságon tiltakoztam az Egyesült Államokban, egy olyan vírusos betegség “megfékezésének” ürügyén követték el, amely az influenzánál is jobban megfékezhető, és amelynek halálozási aránya (IFR) átlagosan 0,27% (kevesebb, mint az 1% 3/10‐e), még a “magas halálozási arányú” helyszínekre irányuló felmérésekkel együtt is. [1] És, mint az alábbiakban látható, az USA lakosságának mindössze 0,2 %‐a halt meg a vírusban, és ezek a halálesetek nagymértékben koncentrálódnak a nagyon idős, életüket lerövidítő társbetegségekkel küzdő, várható élettartamuk végéhez közeledő emberek körében.

 

A járványok és világjárványok történetében még soha, és ilyen kétes alapon nem vetettek még alá egész nemzeteket az egészségesek túlnyomó többségének általános karantén alá helyezésének a betegek egy aprócska kisebbségével együtt, ami a nyugati nemzetek egymilliárd egészséges emberének de facto házi őrizetét jelenti, büntetőjogi fenyegetés terhe mellett. Ezek az elviselhetetlenül nyomasztó “egészségügyi diktatúrák” éppen a közjónak okoztak felbecsülhetetlen károkat: az istentisztelet és a szentségek megvonása még a haldoklóktól is; a megélhetés elvesztése, széles körű csőd és elszegényedés; elidegenedés, magány, depresszió; az öngyilkosság, a kábítószerrel való visszaélés és a családon belüli erőszak növekedése. És ami még ennél is több, számtalan többlethalálozás, amely a COVID hivatalos megszállottságából ered, amely az idősotthonokat elzárt COVID‐19 inkubátorokká változtatja, és elhalasztja olyan betegségek diagnosztizálását és kezelését, amelyek gyógyíthatóak lettek volna, ha időben észreveszik őket.

MLV (58‐59. o.) mégis hallgatólagosan megvédi a COVID‐19 zárlatokat gyakorlatilag az egész nyugati világban, a XVI. Gergely pápa által az 1837‐es olaszországi kolerajárvány idején a pápai államokban elrendelt szigorú, de helyi és rövid karanténintézkedések történelmi példájára hivatkozva. A modern államrendszer által a COVID‐19 “terjedésének megfékezése” nevében emberek százmillióinak okozott végtelenül sok gyalázkodást ‐ ez az erőfeszítés körülbelül olyan sikeres, mint a szél megfékezése ‐ aligha lehet egyenlővé tenni Gergely pápa néhány katonai barikád felállításával, 14 napos karanténnal, valamint a nagy vallási ünnepek és egyéb összejövetelek ideiglenes felfüggesztésével

(de nem a misén való részvétel felfüggesztésével) egy három hónapos járvány idején. Amit ma egész népességeket kényszerítenek szükségtelenül elszenvedni, az messze van attól, hogy pusztán “a nemzeti egészség védelme érdekében lezárjuk a határokat” vagy “orvosi igazolást követeljünk meg a határainkat átlépni kívánó nem uniós bevándorlóktól[.]” (MLV, 58. o.). Valójában éppen ezeket az intézkedéseket utasítják el “idegengyűlölőként” a mai baloldali‐liberális rezsimek, immár az Egyesült Államokban is ‐ ugyanazok a rezsimek, amelyek a bevándorlás ellenőrzése helyett zsarnoki korlátokat szabnak saját állampolgáraikra (amiért Donald Trump elnököt szüntelenül elítélték).

Ráadásul a 19. században a kolera kezelhetetlen betegség volt, ehhez képest a fertőzési és halálozási arányok eltörpültek a COVID‐19 esetében. Forio városában például az 1837‐es járvány idején 5500 emberből 316 halt meg ‐ az összlakosság közel hat százaléka. [2] Ehhez képest a COVID‐19 Olaszország lakosságának 0,2 %‐a  (115 000/60 000 000 000) és az USA lakosságának kevesebb, mint 0,2 %‐a (547 000/320 000 000 000) esetében bizonyult halálos kimenetelűnek, és az összes haláleset egyharmada vagy még több olyan idősotthonokban történt, amelyekben az áldozatokat a kormány politikája alapján bezárták, lehetővé téve, hogy a vírus futótűzként terjedjen a nagyon idős, már

beteg lakosok között, akik életük végéhez közelednek. [3] Ez a halálozási arány csak töredéke a rák vagy a szívbetegség okozta halálozásoknak, amelyekben a COVID‐ban elhunyt betegek közül sokan már szenvedtek.

E tények felismerése nem azt jelenti, hogy “tagadjuk a világjárvány létezését”, ahogy azt az MLV demagóg módon sugallja (49. o.), hanem inkább azt, hogy felismerjük annak valódi kiterjedését, és azt, hogy ez mit jelentene egy józan közpolitika számára, amely bizonyosan nem követeli meg az egész nyugati világ beoltását. Nézzünk egy kicsit mélyebben bele a dolog járványtani igazságába.

Az igazság elfedése statisztikai becstelenséggel

Amint azt a polgári peres eljárások során bemutattam, még a hivatalos COVID halálozási adatok is, amelyek a világjárvány korlátozott terjedelmét mutatják, nyilvánvalóan megbízhatatlanok, összevont statisztikák, amelyek messze eltúlozzák a vírus szerepét a halálozásban az egyetlen olyan csoport körében, amely valaha is széles körű kockázatnak volt kitéve: a 70 év felettiek körében, akik már több, az életet megrövidítő társbetegségben szenvednek. Az Egyesült Államokban például a CDC

 

Table 1 of deaths “involving” COVID‐192021. április 16‐i adatai Table 1 of deaths “involving” COVID‐ 19szerint 547.724 haláleset történt 2021. április 16‐án, és megjegyzi, hogy “a COVID‐19 haláleseteket egy új ICD‐10 kóddal azonosítják. Ha a COVID‐19‐et halálozási okként jelentik ‐ vagy ha “valószínűsíthető” vagy “feltételezett” okként szerepel ‐, akkor a halálozás U07.1 kóddal kerül kódolásra. Ez magában foglalhatja a laboratóriumi megerősítéssel vagy anélkül bekövetkezett eseteket is.”

Ez az “új kódex” eltér minden korábbi, halálesetekről szóló jelentéstételi gyakorlattól azáltal, hogy a “ha kétség merül fel, hívd COVID‐nak” szabályt állapítja meg. Senki sem támogatná komolyan, hogy a “valószínűsíthető vagy feltételezett” rákos haláleseteket “laboratóriumi megerősítéssel vagy anélkül” rákhalálozásként tüntessék fel. De ez az a statisztikai becstelenség, amely a COVID‐19 esetében uralkodik ‐ és csakis a COVID‐19 esetében, a halálozási statisztikák történetében. Röviden, a COVID‐ 19 halálesetekről szóló statisztikai jelentések (úgy tűnik, hogy szándékosan) lehetetlenné teszik a vírus valódi halálosságának értékelését, bár a halálosságát nem lehet kétségbe vonni.

Annyi azonban bizonyos: A COVID‐19 soha nem jelentett jelentős veszélyt a lakosság túlnyomó többségére, mint a kolera a fejletlen világban, amelynek IFR értéke 50‐60%, ha nem kezelik.

Olaszországban például a COVID‐19‐nek tulajdonított 116 000 halálesetből (méghozzá nagyon lazán) kevesebb mint 15 000 a 70 évnél fiatalabbak körében történt, és kevesebb mint 5000 a 60 évnél fiatalabbak körében. [4] 70 éves kor alatt tehát a COVID‐hez kapcsolódó halálesetek nem jelentenek statisztikailag szignifikáns eltérést Olaszország közelmúltbeli 630 000‐es átlagos éves halálozási számától, míg a COVID‐hez kapcsolódó halálesetek Olaszországban egyértelműen átfedik a szívbetegségekből, rákból és más halálos betegségekből eredő haláleseteket. [5] E tények ismeretében az intézményi őrület csúcsa, hogy egész Olaszországot (60 000 000 lakosú) bezárják ahelyett, hogy az idősek védelmére összpontosítanának, miközben a lakosság többi része normális életet él, ahogyan azt a világ legtekintélyesebb intézményeinek számos neves orvosa és epidemiológusa tavaly október óta szorgalmazza. [6] Az olaszok egy évnyi ilyen őrület után okkal lázadnak az utcákon.

Tekintettel a zavaros és megbízhatatlan COVID halálozási statisztikákra, a világjárvány súlyosságának igazságához úgy juthatunk el, ha megvizsgáljuk az éves “többlethalálozásra” vonatkozó adatokat, vagyis a halálozások számát, amelyek meghaladják a nemzeti statisztikai halálozási trendek szerint várható halálozások számát. A Pennsylvaniai Egyetem és a németországi Max Planck Demográfiai Kutatóintézet kutatói által nemrégiben közzétett tanulmány szerint 2017‐ben 470 700 többlethalálozás történt az Egyesült Államokban, ami összesen 13 millió további életév elvesztését eredményezte, míg a 2020‐as évre a CDC 376 504 többlethalálozást becsült a COVID‐et “érintő” többlethalálozásra. Tekintettel a COVID áldozatainak magas életkorára, ahol a halálesetek különösen erősen koncentrálódnak a 85 év feletti korosztályra, “2017‐ben a többlethalálozások és az elvesztett életévek száma az Egyesült Államokban nagyobb éves veszteséget jelent, mint a COVID‐19 járványhoz kapcsolódóan 2020‐ban”. [7]

 

Lehetne kifogásolni, hogy ez a statisztikai fókusz kísérteties, de pontosan a statisztikák és a  statisztikai becstelenség az, ami a média hisztériáját és az alapvető emberi szabadságjogok ‐  beleértve magát az istentiszteletet is ‐ példátlan kormányzati elnyomását eredményezte. A statisztikai manipuláció alapvető fontosságú a hivatalos narratívában, amely a COVID‐19‐et világvégét        jelentő járványként mutatja be, amely igazolja az emberi szabadság korlátlan korlátozását, beleértve az istentisztelet elnyomását is, ugyanazoktól a harcosan keresztényellenes kormányoktól, amelyekben de Mattei professzor megmagyarázhatatlanul úgy tűnik, hogy a “közjó” jóhiszemű védelmezőiként bízik. (Vö. MLV 51., 53., 54., 55., 58., 60., 62. o.).

 

A közjó nem követeli meg az abortuszból származó COVID vakcinákat.

Ami a COVID‐oltásokat illeti, az MLV hivatkozása (55‐56. oldal) a XIX. század elején Nápolyban, Palermóban és a Pápai Államban a himlő elleni kötelező védőoltások helyi bevezetésére vonatkozó történelmi példákra (a kezeletlen himlő még ma is megdöbbentő, 30%‐os IFR‐vel rendelkezik [8]), aligha ad jelenlegi indokot a “mindenki számára” (57. oldal), beleértve a gyermekeket is, a kísérleti, abortuszból származó COVID‐vakcinákkal való oltásra. Ami a gyermekeket illeti, még a baloldali “tényellenőrzők” is kénytelenek elismerni, hogy az influenza sokkal jobban veszélyezteti őket, mint a COVID. [9] És mégsem kötelező az influenza elleni védőoltás a gyermekek számára ‐ vagy bárki más számára, ami azt illeti, még a legveszélyeztetettebb idősek számára sem, akik évente tízezrével halnak meg influenzában.

Az MLV mégis úgy tűnik, hogy magától értetődőnek fogadja el, hogy a COVID‐19 elleni kötelező tömeges védőoltás szükséges a közjó érdekében. Ezt az állítást a katolikus világnak úgy adták át, hogy nem vették figyelembe e vakcinák korlátozott hasznosságát, amint azt saját gyártóik is elismerik. A COVID‐19 vakcinák közül, amelyeket most válogatás nélkül adnak be fiataloknak és időseknek egyaránt a “sürgősségi felhasználás” alapján, egyiket sem vizsgálták a kísérletek során a fertőzés megelőzésére vagy továbbadására, hanem csak a tünetek csökkentésére a fertőzött egyéneknél.

Nincs szilárd tudományos bizonyíték arra, hogy a még csak nem is erre a célra tervezett vakcinák megállítják vagy akár csak korlátozzák a vírus terjedését a közösség egészében.

Éppen ellenkezőleg, ahogy azt a tekintélyes Nature folyóirat egyik cikke is elismeri: “Lehetséges, hogy a vakcinák nem állítják meg, vagy nem csökkentik jelentősen a fertőzés esélyét. De az oltások miatt a fertőzött emberek kevésbé lesznek képesek továbbadni a vírust, vagy kevésbé lesznek fertőzőképesek, és így csökken a terjedés”. [10] Az eddigi tanulmányok korlátozottak és bizonytalanok, míg például a Moderna által az FDA‐nak átadott kemény adatok statisztikailag jelentéktelen különbséget mutatnak a tünetmentes megbetegedésekben a beoltott csoportban, amely körülbelül 14 000 főből áll, szemben az ugyanekkora oltatlan kontrollcsoporttal. [11] Ahogy a Reuters jelentése megállapítja: “[A] COVID‐19 vakcina jelenleg nem áll rendelkezésre meggyőző bizonyíték arra, hogy a COVID‐19 vakcina megállítja az embereket a betegséget okozó vírus terjedésében ‐ ahogyan az ellenkezőjére sincs.”. [12]

 

Így aligha meglepő, hogy Chilében, amely a világon élen jár a COVID elleni tömeges védőoltások terén, nem tapasztalható a COVID‐19 “esetek” számának növekedése ‐ az “esetek” szó maga is a terminológiával való félelemkeltő visszaélés, amely a klinikai megbetegedések tényleges esetei helyett pusztán a pozitív PCR‐tesztek eredményeit jelöli (inkább “casedemia”, mint világjárvány). Éppen ellenkezőleg, április 16‐tól kezdve rekordot döntött az “esetek” száma ‐ mostanra elérte az 1,1 milliót. Nyilvánvaló, hogy a vakcináknak nem volt csökkentő hatásuk a széles körű terjedésre, ami a vírus megállíthatatlan természetes lefolyása, ami minden esetben csordaimmunitáshoz vezet. “Soha nem mondtuk, hogy az oltás lesz az egyetlen válasz” ‐ tiltakozott Enrique Paris chilei egészségügyi miniszter. “Oltanunk kell, de más dolgokra is figyelnünk kell, mint például a mozgáskorlátozás, a maszkok viselése, a kézmosás és a társadalmi távolságtartás, hogy a vírus ne terjedjen el.” [13] Más szóval a vakcinák haszontalannak bizonyultak a vírus terjedésének megakadályozására. A COVID‐19 rendszerében még a tömeges oltások után sem változik semmi.

Ezért az Egyesült Államokban, ahol a vakcinázási mánia már bohózati méreteket öltött, az “egészségügyi szakértők” [14] és médiatársaik, [15] élükön az elviselhetetlen Anthony Faucival [16], most egyhangúlag kijelentik, hogy még a védőoltás ellenére is maszkot kell viselni a nyilvánosság előtt (sőt, két maszkot [17]), “társadalmi távolságtartást” kell gyakorolni (ez az önkényes szabály mintha az égből pottyant volna le), és a belátható jövőben, vagy talán örökre, kerülni kell a nagyobb

 

összejöveteleket. Még nevetségesebb, hogy a kormány, a “szakértők” és a média elkezdte azt állítani, hogy a vírus “változatai” kikerülhetnek a jelenlegi vakcinák alól, és hogy új, évente beadott, abortuszból származó vakcinákra lesz szükség, új zárlatokkal együtt. [18] Eközben a Pfizer most jelentette be, hogy a következő hat‐tizenkét hónapban egy harmadik adagot kell majd beadatni az eredetileg két adagból álló oltóanyagból, és ezt követően évente újra kell oltani, beleértve a “változatok” elleni “emlékeztető oltásokat” is. [19] És mindezt egy olyan vakcináért, amely még a vírus terjedésének megakadályozását sem tudja garantálni! De az biztos, hogy az abortuszból származó COVID vakcinák forgalmazói sok pénzt kereshetnek.

Mostanra teljesen nyilvánvalóvá kellene válnia, hogy a COVID vakcinázás mellett szóló érvnek, amely a “közjó” védelmében szükséges, nincs hiteles alapja. Még az oltóanyagok egyéni tünetek enyhítésére ígért előnye is ‐ az egyetlen ígéret, amelyet valaha is tettek, és amelyet az MLV a jelek szerint nem ismer el ‐ gyorsan erodálódik, és végtelen számú abortuszból származó “emlékeztető oltás” van kilátásban.

Az, hogy a COVID vakcinák a kormány saját bevallása szerint lényegében használhatatlanok a vírusok természetes és elkerülhetetlen terjedésének megakadályozására, egyre inkább előtérbe helyezi a bizonyítékokat arra, hogy ezek az elhamarkodottan engedélyezett, abortuszból származó terápiás szerek veszélyes hibákat tartalmaznak. Ebben a pillanatban még a politikailag korrupt FDA is “szünetet” javasolt a Johnson & Johnson kísérleti abortuszból származó oltóanyagának (az összes COVID vakcina kísérleti) használatára, mivel számos ember, aki szedte, különösen a szülőképes korú nők, egy ritka, és egyes esetekben halálos véralvadási rendellenességben szenved. [20] Az AstraZeneca abortuszból származó vakcinája ugyanezt a potenciálisan halálos kimenetelű rendellenességet okozza Európában, ami “számos európai országot” arra késztetett, hogy felfüggessze a használatát. [21] Dr. Richard Kuhn, a Purdue Egyetem virológusa az amerikai és az európai incidensekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy “úgy tűnik, hogy a vakcina olyan antitestválaszt vált ki, amely aktiválja a vérlemezkéket, ami vérrögökhöz vezet”. [22]

 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) EudraVigilance adatbázisa már 7000, a COVID vakcinával kapcsolatos halálesetet regisztrált: A Pfizer COVID vakcinájával történő oltást követően 4036 haláleset, a Moderna vakcinájának beadását követően 1922 haláleset, az AstraZeneca termékének beadását követően pedig 1234 haláleset történt. Az Egyesült Államokban a Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) már 3 005 halálesetet és 56 869 “nemkívánatos eseményt” regisztrált a koronavírus injekciók után, köztük “620 esetben Bell‐bénulást és 110 esetben oltás utáni vetélést”.  [23] A bejelentett halálesetek és nemkívánatos események valószínűleg a teljes szám töredéke.

 

A Big Pharma, a nagyvállalatok tudatában annak, hogy az abortuszból származó kísérleti vakcináik mennyire veszélyesek lehetnek, a nagy kormányzattal együttműködve a PREP‐törvény alapján teljes mentességet biztosított magának a COVID vakcinával kapcsolatos sérülések és halálesetek miatt benyújtott keresetekkel szemben, így az áldozatok kénytelenek ugyanahhoz a szövetségi kormányzati alaphoz fordulni, amely szinte soha nem fizette ki még a PREP‐törvény által a gyógyszeripari óriáscégek ellen engedélyezett korlátozott összeget sem. [24]

 

Az MLV határozottan COVID‐oltáspárti kommentárjából hiányzik annak a tisztességtelen módnak az említése is, ahogyan a sürgősségi felhasználási engedélyt (EUA) egyáltalán megszerezték ezekre a vakcinákra. Az EUA‐t egy gyógyszergyártó csak akkor kaphatja meg, ha “nincs megfelelő, jóváhagyott és rendelkezésre álló alternatíva” egy betegség kezelésére. [25] A kezelésre azonban számos olyan alternatíva létezik, amelyet az ipar által elfoglalt FDA jóváhagyhatott volna, ha nem történik politikai beavatkozás, amelynek célja egyértelműen az volt, hogy ne maradjon más alternatíva, mint az abortuszból származó vakcinák.

 

Vegyük először is a cinkkel kombinált hidroxiklorokint, amely történetesen a korán kezdődő COVID standard kezelési módja Ázsiában, ahol a COVID‐hez kapcsolódó halálesetek száma egy főre vetítve sokkal alacsonyabb, mint Nyugaton. Ahogy egy fehér könyv megjegyzi, míg a hidroxiklorokin “valahogy politikai futballpályává vált Nyugaton” ‐ pusztán azért, mert Trump támogatta, mint mindenki tudja ‐, addig az ázsiai országok nagy sikerrel alkalmazzák a fertőzés korai szakaszában. [26] Még Olaszország is átgondolta a hidroxiklorokin politikai indíttatású elutasítását. Amint arról a Nature című folyóirat beszámol: “Az olaszországi orvosok ismét engedélyt kaptak arra, hogy hidroxiklorokint írjanak fel COVID‐19‐es betegeknek”, miután a Consiglio di Stato, Olaszország legfelsőbb  közigazgatási bírósága 2020 decemberében meghozta döntését, amely feloldotta az egészségügyi hivatal korábbi idióta tiltását. [27]

 

A saját apám hidroxiklorokint és cinket kapott abban a New Jersey‐i idősek otthonában, ahol az

állami COVID‐rendszer csapdájába esett, és emiatt fertőzött lakóktól kapta el a vírust. A kórházban 96 éves korában bekövetkezett halálát a bezártság alatti krónikus kiszáradás miatti veseelégtelenség okozta, nem pedig az idősek otthonában elkapott COVID‐19, amelynek a hidroxiklorokin beadása

után nem mutatkoztak tünetei. A fent említett statisztikai becstelenség miatt azonban a halotti bizonyítványában az áll, hogy a COVID‐19 okozta légzési elégtelenség volt a halál oka ‐ ez egy nyilvánvaló hazugság, amelyet talán a COVID‐hez kapcsolódó halálesetek magasabb kórházi költségtérítése ösztönöz.

Az Egyesült Államokban azonban az FDA, engedve a Trump‐gyűlölő média, a demokraták és a Big Pharma politikai nyomásának, 2020 júniusában visszavonta a COVID kezelésére használt, nem engedélyköteles hidroxiklorokinra vonatkozó uniós engedélyét. 28] Pedig tanulmányról tanulmányra bebizonyosodott, hogy a terápia rendkívül hatékony, ha elég korán adják be. [29] Ennek ellenkezőjét nem bizonyítja meggyőzően az elhamarkodottan elvégzett tanulmányok sora, amelyek azt állítják, hogy nem mutattak ki semmilyen előnyt, beleértve egy silány munkát a The Lancetben, amelyet vissza kellett vonni ‐ ami hatalmas szégyen volt a tekintélyes folyóirat számára ‐, mert a szerzők olyan hibákat vétettek, amelyeket “egy elsőéves statisztika szakos hallgató” is észrevesz. [30] Ahogy egy kommentátor helyesen megjegyezte: “Nekem úgy tűnik, hogy a Trump megcáfolására tett erőfeszítések során a klorokinnal vagy hidroxiklorokinnal kapcsolatos tanulmányok némelyikét átpolitizálták. Én minden eredményt nagy kanál sóval vennék. Micsoda szégyen, én jobbat várok a tudományos közösségtől, ne hagyják, hogy a politika befolyásolja egy tanulmány objektivitását. És ezt olyan emberként mondom, aki még Trumpot sem kedveli.” [31]

 

Alternatív kezelésként rendelkezésre áll az Ivermectin is, a széles körben üdvözölt, Nobel‐díjas “csodaszer”, amely egy japán talajban található mikroorganizmusból származik, és amelyet az FDA már engedélyezett parazitaellenes célokra. Számos megfigyeléses és randomizált, kontrollált vizsgálatból származó meggyőző bizonyíték van arra, hogy a profilaktikus, korai és akár késői kezelés hatására jelentősen javulnak az eredmények, beleértve a halálozás drámai csökkenését is. [32] A Big Pharma, a demokraták, a média és az FDA által megfogalmazott kritikaáradat ellenére ‐ hasonlóan a Trump‐ellenes establishment hidroxiklorokin elleni dzsihádjához ‐ az Ivermectint világszerte használják a COVID‐19 kezelésére. [33] A kongresszus előtti tanúvallomásában Dr. Pierre Kory, aki a betegeit Ivermectinnel kezelte, “csodának” nevezte, amely “alapvetően eltörli ennek a vírusnak az átvitelét”. [34] A YouTube cenzúrázta a tanúvallomásáról készült videót, ami a hatalom acélos elszántságát mutatja, hogy hagyják, hogy emberek meghaljanak egy olyan kezelés hiányában, amely megmenthette volna őket, hogy a COVID vakcinákat az egyetlen lehetőségként lehessen feltüntetni.

Megmagyarázhatatlan naivitás a COVID‐19 rendszerekkel kapcsolatban

Míg a fenti tények azt mutatják, hogy az abortuszból származó COVID vakcinák a kormány saját intelmei szerint alapvetően értéktelenek, mint a közjó érdekében hozott intézkedések, addig a népességszabályozás eszközeként igen jól szolgálnak az állam által most fenyegetett “vakcinán passports” keresztül, amelyet a vállalati hegemónok, a munkaadók és a tömeges szórakozóhelyek már az állam bátorításával megkövetelnek. Prof. de Mattei mégis gúnyolódik a gondolattal, hogy a vakcinák részei lehetnek egy “makro‐összeesküvésnek, amely kárt okoz az emberiségnek…”. (MLV,

 1. o.). A Rorate Caeli‐ben pedig azzal védi a könyvecskéjét, hogy kritikusait általában “oltásellenesnek” állítja be, és lekicsinyli az “egészségügyi diktatúra” elleni tiltakozásukat azzal, hogy ezt a kifejezést megvető idézőjelek közé teszi, [35] miközben bizonyára tisztában van azzal, hogy Athanasius Schneider püspök joggal ítélte el a globális “egészségügyi diktatúrát” [36], amelynek létezése magától értetődő. Továbbá azt sugallja, hogy kritikusai egy alaptalan “összeesküvés‐elmélet” hívei, akiknek (úgy tűnik) egyszerűen a nagy kormányban és a nagy gyógyszeriparban kellene bízniuk. Milyen elkeserítő látni, hogy de Mattei professzor demagóg pejoratív kifejezésekhez folyamodik (pl. “anti‐vakuzionista”, “összeesküvés‐elmélet”), amelyekről tudnia kell, hogy a közvélemény előtt a

halál csókját jelentik. Vajon örülne‐e annak, ha “militáns vakcinázónak”, “kovidóinak” vagy a “koronafasizmus” apologétájának neveznék?

Ami az “emberiségnek kárt okozó makro‐összeesküvés” témáját illeti, de Mattei professzor bizonyára tudja, hogy az összeesküvés szó a latin conspirare szóból származik, ami azt jelenti, hogy “együtt lélegezni”, ami sokkal többet jelent, mint a földalatti rejtekhelyeken vagy magánszigeteken titokban összejövő baljós alakok karikatúrája. És ugyanilyen biztosan tudja azt is, hogy az egész emberi történelem az Oltár és Trón megdöntése óta azoknak az erőknek az összelélegzése, mind a köz‐, mind a magánéletben, amelyek az “emberiségnek kárt akarnak tenni” azáltal, hogy mindenkit és mindent a világi állam hatalmának rendelnek alá. Ugyanaz a szekuláris állam, amely egy vírus megfékezése nevében bezáratja a templomokat, miközben az abortuszüzemek, a marihuána gyógyszertárak és az italboltok nyitva maradnak ‐ és amely a muszlimokat a ramadán idején, a keresztényeket azonban húsvétkor nem mentesíti a nyilvános gyűlések méretére vonatkozó drákói korlátozások alól [37] ‐ aligha az a megbízható tekintély a közjó védelmében, amilyennek de Mattei professzor feltételezni látszik.

Ezzel kapcsolatban Prof. de Mattei jól tenné, ha áttekintené a hatalom “együtt lélegző” hatalmának olyan bizonyítékait, mint a Johns Hopkins Center for Health Security által 2017 októberében, a Trump‐kormányzat első évében közzétett “The SPARS Epidemic of 2025‐2028” (SPARS) című figyelemre méltó dokumentum. Ez a “közegészségügyi kockázati kommunikátorok számára készült futurisztikus forgatókönyv” egy képzeletbeli újszerű koronavírus‐járványt mutat be, és szó szerinti játékkönyvet nyújt a nyilvánosság meggyőzéséhez, hogy alávesse magát az “újszerű és/vagy vizsgálati gyógyszerek” tömeges oltásának, amelyekről kiderül, hogy súlyos mellékhatásokkal járnak.

Mintadokumentumok és hipotetikus forgatókönyvek segítségével a SPARS több mint két évvel a COVID‐19 megjelenése előtt kísértetiesen előrevetíti a COVID‐19 rendszer azon elemeit, amelyek most lelkek százmillióit nyomják el:

Hogyan kezeljük azokat az internetes forrásokat, amelyek ellentmondanak a hivatalos narratívának, és amelyeket olyan emberek keresnek fel, akik “csak azokkal érintkeznek, akikkel egyetértenek…”. (p. 1)

Egy hipotetikus hírcikk és “egészségügyi riasztás” egy SPARS nevű “új koronavírusról”, amelyet először templomba járók kaptak el, és amelyet a szokásos intézkedésekkel lehetetlennek nyilvánítottak megfékezni, amint azt a “tüskék” mutatják, amikor az emberek hálaadás napján elhagyják otthonukat. (5., 8. oldal)

 

Kormány által támogatott kísérletek az új SPARS vakcinákhoz, sürgősségi felhasználási engedéllyel és a PREP‐törvény szerinti felelősség alóli mentességgel. (p. 12)

Feltételezett alternatív forrásból származó, ellenérzéseket keltő híradások, amikor a nyilvánosság megtudja, hogy az új vakcina valójában nem akadályozza meg vagy csökkenti a vírus átadását (14. o.), és tanácsok a közösségi média használatára a rossz hírverés ellensúlyozására (18. o.). [38]

 

Egy forgatókönyv, amely a “Corovax” nevű új SPARS vakcina súlyos, sőt halálos mellékhatásairól szóló hírekkel foglalkozik, beleértve “több kongresszusi tag” negatív kijelentéseit, akik a közösségi médiát használják arra, hogy “nyilvános állásfoglalásnak álcázva saját személyes meggyőződésüket terjesszék”. (19‐20. oldal)

Vitapontok arról, hogy a kormányzat és az egészségügyi szakértők a közvélemény félelmei ellenére hogyan népszerűsíthetik a Corovaxot, mint “a választott vírusellenes készítményt”. (p. 24)

Hírességek, hip‐hop sztárok és egy volt elnök felhasználása a Corovax népszerűsítésére, miután a nyilvánosság rájött, hogy a SPARS halálozási aránya nem olyan magas, mint ahogyan azt eredetileg ábrázolták. (26. oldal)

A “jól látható személyiségek” szükségessége, akiket látni kell, hogy beoltják őket. (26., 28. oldal)

A narratíva kormányzati ellenőrzése a közösségi médián keresztül, a kritikus üzenőfalakon megjelenő témák ellensúlyozása, és nem elhanyagolva “számos népszerű platformot”, ahol virágzik az ellen‐ narratíva. (29‐30. oldal)

Az FDA és az egészségügyi szakértők kritikájával szemben a “Twitteren, Facebookon, Tumblr‐en, Vine‐ on és ZapQ‐n”, ahol az emberek azt mondják, hogy “a változó üzenetek csupán azt bizonyítják, hogy a tudósok nagyon keveset tudtak a SPARS kezeléséről”, és “a fellángoló természetgyógyászati mozgalom” egyre nagyobb teret nyer. (31‐32. oldal)

A “vírusellenes kockázatokkal és előnyökkel kapcsolatos hivatalos nyilatkozatokba vetett közbizalom csökkenése” és “a Corovax forgalomba hozatalának legjobb megalapozása”. (34‐34. oldal)

Hogyan reagáljunk a “republikánus ZapQ‐csoportokra”, amelyek széles körben beszámolnak a közegészségügyi politika elleni tiltakozásokról, mint “a liberális politika újabb példájáról a munkahelyen”, ami miatt “a republikánusok [abbahagyják] az állami és helyi közegészségügyi hivatalok hírfolyamainak és Twitter‐fiókjainak követését”. (33‐34. oldal)

Kormányzati megfigyelés és jelenlét a közösségi médiaoldalakon, hogy ellensúlyozzák “azt az egyre növekvő tendenciát, hogy az emberek a közösségi médián keresztül saját “helyzetismeretet” építenek egy eseményről…”. (pp. 39‐40)

A Corovax kifejlesztésével kapcsolatos vallási ellenvetések kezelése (a muszlimok vékonyan leplezett példájával, akik azért ellenzik a vakcinát, mert az a sertéseken használt vakcinából származik). (p. 44)

A Google‐keresések és a Corovax negatív hatásait bemutató YouTube‐videók manipulálása, hogy a nézőket arra kényszerítsék, hogy az általuk kiválasztott tartalmak megtekintése előtt az ellentétes, pozitív tartalmakat nézzék meg, egy olyan kezdeményezés, amely “megkövetelte, hogy a kormánytisztviselők kihasználják az informatikai iparágban lévő kapcsolatokat, beleértve a közösségi médiában részt vevő számos vállalatot…”. (p. 55)

Az aggasztó fejlemény kezelése, hogy amint a Corovax terjesztése megkezdődött, “az oltásellenes mozgalom mozgósította erőforrásait” és elkezdte “terjeszteni azt az üzenetet, hogy a Corovax nem megfelelően tesztelt és ismeretlen, hosszú távú mellékhatásai vannak…”. (43‐44. oldal)

 

A Facebookon, Tumblr‐en, Snapchaten, YouTube‐on és ZapQ fórumokon a “Corovax mellékhatásai miatti növekvő aggodalomról” szóló nyilvános viták kezelése. (45‐46. oldal)

Példák bemutatása olyan egykori oltásellenes politikusokról, akik “megváltották” magukat azzal, hogy alávetették magukat az oltásnak. (p. 47)

Kommunikációs stratégiák “a vakcinát ellenző, egyébként önmagukat elszigetelő csoportokba való betörésre és azokkal való kapcsolatfelvételre”, “akik a járvány kitörése során veszélynek tehetik ki magukat és másokat…”. (p. 48)

Kommunikációs stratégiák a Corovax kialakuló neurológiai tüneteinek és egyéb hosszú távú hatásainak kezelésére, valamint a közfelháborodás, amikor a PREP‐törvény alapja nem tűnik elegendőnek az áldozatok kártalanítására. (60‐63. oldal)

A vakcina okozta károk áldozatainak megvigasztalására irányuló PR‐stratégia, beleértve egy elnöki beszédet, amely “elismeri azt az áldozatot, amelyet a vakcinát kapók közösségük nevében hoztak, vagy megvigasztalja őket az áldozat miatti gyászukban”. (64‐65. o.)

“Összeesküvés‐elméletekkel” foglalkozik, miszerint a világjárványt okozó vírus “egy titokban biofegyvereket tesztelő kormányzati laboratóriumból szökött ki”. (p. 66)

Megdöbbentő, hogy a SPARS dokumentum több mint két évvel azelőtt jelent meg, hogy bárki bármit is hallott volna egy “új koronavírusról”, amely végtelen “egészségügyi vészhelyzettel” fogja felforgatni a világunkat, amely szinte pontosan úgy játszódott le, mint ez a “háborús játékok” forgatókönyve.

Ennél jobb bizonyítékot nem is kívánhatnánk arra, hogy a mostani COVID‐19 rendszereket már régóta tervezték, beleértve azt a mániákus törekvést is, hogy az egész bolygót beoltják egy új vakcinával ‐ újra és újra, nem kevesebb.

Csak a politikai modernitás egyébként éles kritikusának megmagyarázhatatlan naivitása magyarázhatja, hogy MLV passzívan elfogadja a COVID‐19 status quo‐t, amely egyszerűen a közjót védő kormányzat, nem pedig a Nagy Újraindítás régóta várt paradigmája, amelyet természetesen Bergoglio pápa szüntelenül hirdet, amint azt a Világgazdasági Fórum örömmel jegyzi meg egy cikkében, amelynek címe: “Itt van the pope’s prescription for resetting the global economy in response to COVID‐19“.

 

Talán ugyanez a naivitás magyarázza, hogy valaki, aki a Bergogli‐féle pontifikátus éles kritikusa is, miért nem von le negatív következtetéseket egy közelgő vatikáni konferenciából a “globális egészségügyről”, amelyen a addressesModerna és a Pfizer (az abortuszból származó COVID vakcinák tömeges forgalmazói és terjesztői) vezérigazgatója, az abortuszpárti Chelsea Clinton vesz addressesrészt, a mindenütt jelenlévő Anthony Fauci (a gyógyszeripar kicsinyes zsarnoka és hencegője), a Google Health alelnöke, és ‐ a “globális egészséggel” kapcsolatos sajátos meglátásai miatt ‐ Joe Perry az Aerosmithből, aki kétségtelenül “beadta az oltást”, hogy a SPARS dokumentum által előirányzott híres példát szolgáltassa.

Az egyik napirendi pont a “Vallás és a pandémia”, amelyen “vallási vezetők megvitatják a világjárvány okától kezdve a társadalmi felelősségünkig… és hogy hogyan tudunk hatást gyakorolni”. Beszédes módon nem lesz szó a vallás zsarnoki elnyomásáról a COVID‐19 rezsimek által. Mely rezsimeket Bergoglio ‐ aki a megfelelő alkalmakkor haszontalan ünnepi arcmaszkot visel ‐ szintén védi, unalmas kiszámíthatósággal, beleértve egy Op Ed‐et a New York Times‐ban, amelyben “a lezárás ellen tiltakozókat ostorozza”. [39]

Következtetés

Tekintettel az itt bemutatott pontokra, érthetetlen számomra, hogy prof. de Mattei nem látja, hogy a COVID vakcina kérdése egy véget nem érő abszurd “karanténszínház” kontextusában merül fel, amelyben minél több korlátozást és követelést vezet be a kormány, annál távolabb kerül a normalitáshoz való visszatérés és az alapvető emberi szabadságjogok helyreállításának célja ‐ mivel a COVID‐19 rendszerek soha nem a közjóról szóltak, hanem inkább a Nagy Újraindítás “Új Normáljáról”, amelyben az abortuszból származó egyetemes vakcinák egyfajta szentségtelen közösségként szolgálnának.

Figyelmen kívül hagyva azokat a tényeket, amelyek arra utalnak, hogy az abortuszból származó vakcinák egyáltalán nem nélkülözhetetlenek a közjó védelmében, az MLV kritikátlanul átveszi a Nagy Kormány és a Nagy Gyógyszergyár vonalát, elutasítva a programmal szembeni minden ellenvetést, mint csupán “egy kis kisebbség… általában véve, kevés tekintéllyel rendelkező orvosokból álló, a média nyilvánosságát kereső és állításaikat dokumentált bizonyítékokkal alátámasztani képtelen orvosok véleményét”. (MLV 50. o.). Prof. de Mattei egyébként finom gondolkodású ember, de a legrosszabb fajta polemikus durvaság, hogy puszta nyilvánosságra törekvőkként utasítja el az első vonalbeli kezelőorvosokat, tudósokat és más jól informált kritikusokat, akik egy olyan példátlan, világszerte elterjedt kormányzati törekvésnek a kritikusai, amely az abortuszból származó oltóanyagokkal való oltást szorgalmazza, amelyekről még csak nem is bizonyított, hogy megakadályozzák a vírusok terjedését, és már most életveszélyes mellékhatásokat mutatnak, ami használatuk széles körű felfüggesztését eredményezi.

Az ebben az első részben felvázolt ténybeli összefüggéseknek elegendőnek kell lenniük ahhoz, hogy jelezzék, hogy társadalmi, spirituális, politikai, jogi és még orvosi szempontból is az MLV egy olyan status quo‐t véd, amely valójában teljesen védhetetlen, még mielőtt elérkeznénk az oltások által felvetett tisztán erkölcsi problémákhoz, amelyek nem léteznének, ha a gyermekeket nem gyilkolták volna meg az anyaméhben. Ezért elgondolkodtató, hogy de Mattei professzor miért tartotta szükségesnek, hogy ilyen hosszan érveljen az abortuszból származó COVID vakcinák “erkölcsi jogossága” mellett, amely érvelésre e sorozat II. részében térek ki.

Irodalom:

1] John P. Ioannidis, “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data,” Bulletin of World Health Organization, Oct. 14, 2020 (revised version, p. 7).

[2] Cf. Pascal James Imperato, “The Second World Cholera Pandemic (1826-1849) in the Kingdom of the Two Sicilies with Special Reference to the Towns of San Prisco and Forio d’Ischia,” Journal of Community Health, Dec. 2015.

[3] Cf. “One-Third of U.S. Coronavirus Deaths Are Linked to Nursing Homes,” NY Times, Mar. 31, 2021.

[4] Cf. https://www.statista.com/statistics/1105061/coronavirus-deaths-by-region-in-italy.

[5] Cf. https://www.statista.com/statistics/568024/death-rate-in-italy.

[6] Cf. “Great Barrington Declaration,” whose signatories include faculty members at Harvard, Stanford, Oxford, and Cambridge.

[7] Samuel H. Preston and Yana C. Vierboom, “Excess mortality in the United States in the 21st century,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (for Apr. 20, 2021).

[8] Cf. World Health Organization, “Smallpox”.

[9] Cf. Phil Galewitz, “True or False? DeSantis Says COVID is a Lower Risk for School-Aged Kids than Flu,” Kaiser Health News, Aug. 20, 2020. (“For children 14 and younger, Florida’s COVID-19 mortality rate is 0.009%, far below the 0.01% for flu for that age group.)

[10] Smriti Mallapaty, “Can COVID vaccines stop transmission? Scientists race to find answers,” Nature, Feb. 19, 2021.

[11] “Do Coronavirus vaccines stop coronavirus transmission? Here’s what research says,” Advisory Board, Mar. 4, 2021. (“For its part, Moderna found in its supplemental research submitted to FDA—based on nasal swab test data—that only 14 of the 14,134 people given its vaccine had an asymptomatic case of Covid-19, compared with 38 of the 14,073 people in the control group.”)

[12] “Fact check: Scientists do not yet know whether the COVID-19 vaccine reduces transmission of the virus,” Reuters, Jan. 18, 2021.

[13] Rafael Romo, “Chile’s vaccination rollout was fast and broad. So why are COVID-19 cases spiking?”, CNN, Apr. 15, 2021.

[14] Cf. Katie Kerwin McCrimmon, “Keep wearing a mask even after getting your COVID-19 vaccine,” UCHealth, Jan. 20, 2021.

[15] Cf. Apoorva Mandavilli, “Here’s Why Vaccinated People Still Need to Wear a Mask,” NY Times, Dec. 8, 2020 (updated Apr. 2, 2021).

[16] “Dr. Fauci Explains Why You Should Still Wear a Mask After Getting the COVID Vaccine,” NBC Chicago, Mar. 5, 2021.

[17] Cf. Adrianna Rodriguez, “Are two masks better than one? Double masking ‘just makes common sense’ to help prevent COVID-19 spread, Fauci says,” USA Today, Jan. 26, 2021.

[18] Cf. Apoorva Mandavilli and Benjamin Mueller, “Virus Variants Threaten to Draw Out the Pandemic, Scientists Say,” NY Times, Apr. 3, 2021.

[19] Berkeley Lovelace, Jr., “Pfizer CEO says third Covid vaccine dose likely needed within 12 months,” CNBC, Apr. 15, 2021.

[20] Cf. “Joint CDC and FDA Statement on Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine,” Apr. 13, 2021.

[21] Frank Jordans, “Major European nations suspend use of AstraZeneca vaccine,” Associated Press, Mar. 15, 2021.

[22] Dr. Amanda Benarroch, “Scientists exploring possible link between Johnson & Johnson, AstraZeneca vaccine blood clot issues,” ABC News, April, 17, 2021.

[23] Raymond Wolfe, “10,000+ deaths after COVID shots reported by U.S., European agencies,” LifeSiteNews, April 14, 2021.

[24] Cf. MacKenzie Sigalos, “You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either,” CNBC, Dec. 17, 2020.

[25] FDA, “Emergency Use Authorization”.

[26] Dr. Christina Lin, “Why do Asian countries use hydroxychloroquine for Covid-19 despite Western rejection?”, ISPSW Strategy Series, Issue No. 711, Aug. 2020.

[27] Fabio Turone, “Ruling gives green light for controversial COVID-19 therapy,” Nature, Dec. 18, 2020.

[28] Cf. FDA News Release, “Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Revokes Emergency Use Authorization for Chloroquine and Hydroxychloroquine,” June 15, 2020.

[29] See, e.g., https://www.henryford.com/news/2020/07/hydro-treatment-study (“Treatment with Hydroxychloroquine Cut Death Rate Significantly in COVID-19 Patients, Henry Ford Health System Study Shows”) and https://tinyurl.com/4kkbuxmm. See also https://www.americasfrontlinedoctors.org/hcq/faqs (on the use of); https://www.americasfrontlinedoctors.org/hcq/the-science-of-hcq (on the science of); https://www.americasfrontlinedoctors.org/hydroxychloroquine (general info).

[30] Erika Edwards, “The Lancet retracts large study on hydroxychloroquine,” NBC News, June 4, 2020.

[31] Cf. https://debatepolitics.com/threads/hydroxychloroquine-a-drug-promoted-by-trump-failed-to-prevent-healthy-people-from-getting-covid-19.402091/page-4.

[32] Cf. FLCCC Alliance, “Ivermectin in COVID-19”. See also https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf (collecting studies).

[33] Ibid. (map of countries and regions adopting Ivermectin).

[34] Cf. U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Hearing, “Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution, Part II,” Dec. 8, 2020. Video of Dr. Kory’s testimony is also available here.

[35] “Roberto de Mattei: 10 Questions to All Those Holding the ‘Anti-Vax’ Position,” Rorate Caeli, Apr. 9, 2021.

[36] “Bishop Schneider: Living Faith When Public Worship is Prohibited,” Mar. 24, 2020.

[37] Chris Tomlinson, “French Police Instructed to Bend Lockdown Rules for Muslims During Ramadan,” Brietbart, Apr. 17, 2021.

[38] Anthony Fauci did exactly that in response to Tucker Carlson’s query about why masks and social distancing are necessary if the vaccine really works. (CNN interview, Apr. 14, 2021, https://100percentfedup.com/tucker-fires-back-at-fauci-what-are-you-really-telling-us-here.)

[39] Oma Seddiq, “Pope Francis slams anti-lockdown protesters and praises healthcare workers in New York Times op-ed,” Business Insider, Nov. 27, 2020.

Forrás: Lifesitenews

COVID vakcinák, a közjó és az erkölcsi jogszerűség: Válasz de Mattei professzornak ‐ I. rész

TILTAKOZZ TE IS A “VAKCINA-ÚTLEVÉL” ELLEN!

TILTAKOZZ TE IS A “VAKCINA-ÚTLEVÉL” ELLEN!
Charles Michel, az Európai Tanács elnökének és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének felszólalásával ma kezdetét vette Brüsszelben az Európai Parlament újabb plenáris ülése.
A meghirdetett napirend szerint szerdán, április 28-án szavaznak a “vakcina-útlevélről”, amelynek a mostani hivatalos megnevezése digitális zöld igazolvány (Digital Green Certificate).
A jelek szerint a brüsszeli döntéshozókat nem hatja meg az Európai Bizottság honlapján négy nappal ezelőtt, április 22-én zárult európai uniós konzultáció, amely során az európai polgárok több mint 99%-a elutasította a “vakcina-útlevél” bármely formáját. (Lásd itt: https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/3827665143978119 )
A felszólaló frakcióvezetők közül egyedül Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője tett halvány utalást arra, hogy Európa polgárai a járvány lecsengése után követelik vissza szabad mozgásukat.
Arra biztatjuk mindazokat, akik szerint elfogadhatatlan a “vakcina-útlevél” bármely formájának a bevezetése, hogy írjanak a magyar EP-képviselőknek, és szólítsák fel őket, hogy utasítsák el ezt az európai szellemiséggel összeegyeztethetetlen tervezetet.
Ki-ki saját belátása szerint írhat, ám az idő rövidsége miatt, és a hatékonyság érdekében alább megadunk egy levéltervezetet és a magyarországi valamint erdélyi EP-képviselők elérhetőségét.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a levéltervezetbe szándékosan van néhány betűhiba beiktatva (fölös szóközök és egyéb, oda nem illő írásjelek), hogy az EP tűzfalai ne tekintsék levélszemétnek a küldeményeket. Tehát, ki ne javítsák ezeket a “hibákat”!
Arra is figyelmeztetünk, hogy egyszerre legfönnebb tíz címzett szerepeljen, mert különben azokat a leveleket sem kézbesíti a rendszer.
Amennyiben bárki egy alaposabb, angol nyelvű levelet kívánna küldeni, és esetleg nem csak magyar EP-képviselőknek, akkor írjon nekünk a [email protected] címre, és segítünk.
L E V É L T E R V E Z E T
Címzettek: (a magyar EP-képviselők)
Tárgy: Felhívás a dig itális z öld igazolvány elutasítására
A levél tartalma:
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!
Az Európai Parlament a meghirdetett napirend szerint április 28-án szavaz a “vakcina-útlevélről”, hivatalos nevén a digitális zöld igazolványról (Dig ital Gre§en Cer ti fi ca te).
Kérem, hogy szavazatával utasítsa el a “vakcina-útlevél” bármely formáját, mert az súlyosan diszkriminálna egészségi alapon európai polgárokat egymástól.
Az Európai Bizottság honlapján egy hónapon keresztül zajlott nyilvános konzultáció, amely április 22-én zárult ékesen bebizonyította, hogy az európai unió polgárainak több mint 99%-a határozottan elutasítja ezt a megkülönböztetést.
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!
Bizonyítsa be szavazatával, hogy valóban az európai polgárokat, és nem holmi obskúrus erőket képvisel!
Üdvözlettel
(Név)
(Ország)
Magyar EP-képviselők címe:
BOCSKOR Andrea [email protected]
DEUTSCH Tamas [email protected]
GYORI Eniko [email protected]
GYURK Andras [email protected]
HIDVEGHI Balazs [email protected]
JAROKA Livia [email protected]
TROCSANYI Laszlo [email protected]
CSEH Katalin [email protected]
ARA-KOVÁCS Attila [email protected]
DOBREV Klára [email protected]
RÓNAI Sándor [email protected]
UJHELYI István [email protected]
Loránt VINCZE [email protected]
György HÖLVÉNYI [email protected]
DONÁTH Anna Júlia [email protected]
GYONGYOSI Marton [email protected]
TILTAKOZZ TE IS A “VAKCINA-ÚTLEVÉL” ELLEN!

A diszkrimináció elleni harc ezennel elkezdődött

Jelszó: Legfőbb fegyverünk a világosság, a tisztánlátás!! Oszd meg, nyomtasd, terjeszd, ébreszd az alvókat!

A diszkrimináció minden szinten elfogadhatatlan és összeférhetetlen Magyarország Alaptörvényével, összeférhetetlen az egyetemes emberi jogokkal, összeférhetetlen a felelős gondolkodással és az élettel!

ELFOGADHATATLAN AZ, HA TÖRVÉNYEKET, AZ ALAPTÖRVÉNYT, AZ EMBERI JOGOKAT ÍRJÁK FELÜL ALACSONYABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOKKAL, MINT MOST PUSZTÁN KORMÁNYRENDELETEKKEL. Még akkor is így lenne, ha meglepően sok embernek a halálát előidéző járvány söpört volna végig az országon, de nem így volt! Egy életképes társadalom alkotmányt ír, hogy mindig mindent az akarata szerint tegyenek, hogy az eseményeket mindig a kezében tarthassa. Most az eseményeknek már nincs közük sem a történeti alkotmányhoz, sem Magyarország 2012-es Alaptörvényéhez! Az emberi jogok elvesztek! Merénylet zajlik ellenünk az emberek félelmére alapozva, megcsalták a nemzet szándékát, észrevétlenül juttatják a közhangulatot a fasizmus szellemiségébe: létrehoztak egy igazolvánnyal megkülönböztetett kasztot előjogokkal és egy kirekesztett kasztot mondvacsinált járványveszélyre hívatkozva másodrendű állampolgárokból!

Ha a “védettségi igazolvány” üzenete nem hazugság lenne, akkor sem lenne elfogadható, mint bármiféle megkülönböztetés alapja. Ráadásul teljesen légből kapott hazugságon alapuló, illegális dokumentum!

 • az oltás nem véd és nem védett az, akit beoltottak
 • A védelem nem csak a kimutatható ellenanyag szinttől függ. A négy hónap csak egy légből kapott, tetszőleges időtartam
 • nem igaz, hogy az nem betegszik meg, akit beoltanak – vagyis hiába oltják, megbetegszik
 • nem igaz, hogy az nem betegít meg senkit, akit beoltanak – vagyis hiába oltják, megbetegíti a környezetét, úgy tűnik, hogy még fertőzőbb, mint a nem oltott
 • sokan betegszenek meg és meghalnak az oltások után, úgy tűnhet jóval többen, mint a COVID járvány miatt
 • az igazolvány nem véd meg a következő hasonlóan kitalált járványtól és erőszakolt oltástól – az igazolvány nem örökre szól, ez biztos
 • a 4 millió oltottból összesen 2,7 millió ember csak egy oltást kapott, ami a propaganda szerint nem elég a védettséghez, azaz semmire sem jó – de az egyszer oltottak is kapnak igazolványt
 • a felnőtt igazolvánnyal rendelkezők diszkriminálásával, a gyerekeket is diszkriminálják – hiszen a gyerek a szülő nélkül nem mehet be a kirekesztést érvényesítő helyekre

Magyar Testvérek! Nem csak a diszkrimináció elrendelése és propagálása elfogadhatatlan, hanem az oltási igazolványok használatával járó diszkrimináció elfogadása és annak használatával járó együttműködés is teljes mértékben elfogadhatatlan! Siralmas látni, hogy hová süllyedtünk, hol van a magyarság tudatunk! Képesek vagytok beoltatni magatokat azért, hogy kapjatok egy minden létező joggal összeférhetetlen diszkriminációs igazolványt? Csak azért, hogy focimeccsre, étterembe, fürdőbe és színházba mehessetek, mint valami kiválasztott kaszt a nemzeten belül? Mert enélkül nem lehet élni? Meg sem fordul a fejetekben, hogy ez a reménytelenül birkák számára való trükk, hogy minél könnyebben és gyorsabban legyenek vezethetők a vágóhídra? Ma most csak ezt teszed meg és csak két oltást kapsz. Holnap 10 újabb kérés jön és újabb előírások, hogy vedd fel ahányszor mondják a téged és utódaidat egyre inkább megnyomorító következő injekciókat? Meg sem fordul a fejedben, hogy ha ezen a nyáron adnak is némi szabadásgjogot neked, de ősszel vissza fogják vonni, majd újra és még tovább fogják szorítani a nyakad körül a hurkot? Tényleg csak az orrotokig láttok? Még mindig nem értitek? Ez a III.Világháború! Itt most osztják a sárga csillagot! MINDENKI, AKI EBBEN RÉSZT VESZ AZ HAZAÁRULÓ!! El árulja a népét, a családját, a jövőjét, a gyerekeit. Az is, aki celebként reklámozza és beáll véleményformálónak (pl. Borbás Mária, Kemény Dénes, Nacsa Olivér, Bagdy Emőke és mások), az is, aki megzsarolja a szerencsétlen nagyit, hogy nem láthatja az unokáját, ha nem oltatja be magát, az is aki soha nem létező rémtörténetekkel példálózik, hogy rávegye ismerőseit a rizikós kezelések felvételére, az az iskolai vezető is, aki a tanárokat zsarolja állásuk elvesztésével, az az orvos is aki beadja, aki szemet huny és nem lázad fel, az is aki elfogadja a munkahelyi kényszerítést és zsarolást. A jövő most dől el! Hogy milyen lesz, rajtatok, rajtunk múlik. Most derül ki, hogy van-e még életképes része ennek a társadalomnak, vagy csak a tömeg vágóhídi menetelése dübörög.

Európa és a világ számtalan országában tömegek mennek ki tiltakozni az utcára és sehol nem fogadják el ezt az árulást. A minapi londoni eseményekről láthattok itt, meg itt, meg itt, meg itt képeket. Ti legfeljebb addig juttok el, hogy rohangáltok, mint pók a falon, hogy vajon honnan lehetne szerezni egy hamis “védettségi igazolást”. Rohadtul nem értetek semmit!

Nincs vége a csinált járványnak, nincs vége semminek! A java most kezdődik! Van már egy egyelőre kisebbségben levő tömeg Magyarországon is, akik nem veszik be ezt az aljas hazugságot és nem fogják eltűrni a megkülönböztetést. Nem fogják eltűrni, hogy az 1930-as évek náci Németországának szintjére süllyedjünk most 2021-ben, egy járványnak színlelt népbutító propaganda közepette.

Ezúton felhívunk minden jó érzésű magyart függetlenül attól, hogy beoltatta-e magát, vagy sem, hogy tartsa távol magától a kirekesztőket, maradjon távol a kirekesztőktől, fogjon össze a kirekesztést elítélőkkel a szeretet jegyében! Az aki résztvesz ebben az aljas náci színjátékban, annak nincs helye a magyar társadalomban, még akkor sem, ha a jogszabályok szerint jár el! A jogszabályok mentén is élhet a gonoszság. Nincs helye annak, aki úgy reklámozza magát, hogy én beoltattam magam és ezért gyere hozzám masszázsra, hozzám gyertek enni, hozzám gyertek gépkocsi vezetést tanulni. Nincs helye annak sem, hogy valaki ne engedje be valahová az oltási igazolvánnyal nem rendelkezőket és annak sem, aki helyet ad az ilyen náci propagandának, aki hagyja megnyomorítani a gyerekeinket azzal, hogy szembe fordul a szülői közösség be nem oltott tagjaival, aki támogatja annak a fasiszta szándéknak a megvalósulását, hogy a beoltott ember jobb, többet ér és ezért több jogot érdemel. Meg kell húzni a vörös vonalat és mindenkit kérni kell arra, hogy azt ne lépje át. Viszont fogjunk össze azokkal, akik bátran kiállnak, kockázatot vállalnak. Ha sokan leszünk, nincs lehetőség a büntetésre, nincs lehetőség egyenként levadászni a józanul gondolkodókat, mint ahogyan a Hősök terén tüntető alig néhány ezer ember esetén történt. Legyünk százezren, vagy millióan és akkor semmit nem tehet a gonoszság.

Felhívok mindenkit, hogy használva a még megmaradt jogainkat, buktassuk meg a „védettségi igazolványokat”, az azok mellett érvelőket, az igazolvány látszat előnyeit kihasználókat, a hamis oltáspropagandát kürtölőket. Kerüljük el az ezzel kérkedő, ezt reklámozó szolgáltatókat, kerüljük el az ezt számonkérőket, a zsarolókat. Dőljönek saját tőrjükbe. Fontos nektek, hogy ott egyetek, ahol a társadalmi létre méltatlanok vállalkoznak? Le tudnál mondani a kedvencedről egy nemesebb cél érdekében? Gyakorold az önkontrollt, ne menj oda, ne vedd meg, ne keresd a társaságát, csak ha tényleg az életed múlik rajta!  Támogasd a szeretetet, az összefogás, a kirekesztés ellenességet!

Kerüljük a multikat, vásároljunk a kiskereskedőknél, keressük a természetes megoldásokat, alakítsunk pertársaságokat, keressünk ügyvédeket, vegyünk példát a sikeresen beadott peranyagokról, melyeket az orvosok a tisztánlátásért oldalon a jog címszó alatt egyre inkább megtaláltok. Alakítsatok kis közösségeket, szövetkezzetek és hálózzátok be az országot! Ideje véget vetni enneka rémálomnak! Nézzetek Svédország, Fehér-Oroszország, Florida, vagy Texas felé, ahol nincs, sőt tilos az ilyen igazolvány, ahol híre hamva sincs járványnak, ahol fel sem merül, hogy megkülönböztessenek embereket csupán félelmek alapján.

Hiszünk abban, hogy a világunkat mi magunk alakítjuk. Hiszünk abban, hogy a nehézségek azért vannak, hogy azokra megoldást keressünk, abból tanuljunk és egy magasabb szintre kerüljünk. A „VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY” EGY HAZUG PROPAGANDA, CSAK A DISZKRIMINÁCIÓT SZOLGÁLJA ÉS NINCS SEMMI TUDOMÁMYOS ALAPJA! SEMMI NEM IGAZOLJA, HOGY AKINEK ILYENJE VAN, AZ VALÓBAN VÉDETT, VALÓBAN MEGVÉD BÁRKIT, VAGY AKÁR ÖNMAGÁT! NE FOGADD EL EZT A HAMIS SZIMBÓLUMOT, NE HASZNÁLD, NE KÉRD SZÁMON, HISZEN SEMMIT NEM JELENT ÉS NEM TÖBB, MINT HOGY TUDATJA AZT, HOGY A TULAJDONOSA AZ ÉLETE ÉS EGÉSZSÉGE ÁRÁN IS ASSZISZTÁL AZ EMBEREKET FÉLELMMEL MEGNYOMORÍTÓ, HAZUG NEMZETKÖZI PROPAGANDÁHOZ, VAGY ELHITTE EZT A HAMIS PROPAGANDÁT, AMELY AZ EMBERISÉG TELJES KONTROLLJÁT KÉSZÍTI ELŐ.

ÍRD KI AZ ÜZLETEDRE: ITT NINCS DISZKRIMINÁCIÓ, AKÁR OLTOTT, AKÁR OLTÁS NÉLÜLKÜLI BEJÖHET!

TISZTELD A BÁTRAKAT, AKIK MERNEK ELLENTMONDANI A DISZKRIMINÁCIÓNAK! KERESD A HASONLÓAN GONDOLKODÓKAT ÉS LÉPJ VELÜK RIADÓLÁNCBA!

PROPAGÁLD A DISZKRIMINÁCIÓ MENTESSÉG SZÜKSÉGESSÉGÉT ÉS ÉBRESZD AZOKAT, AKIK EDDIG ELHITTÉK, HOGY MINDEZ A CIRKUSZ ÉRTÜK VAN!

A “VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY” EGY ORVOSSZAKMAI KAMU MINDEN TUDOMÁNYOS MEGALAPOZOTTSÁG NÉLKÜL!

2021. április 28. Budapest

Az Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért nevében

Dr.Bardócz Zsuzsa prof.

Dr.Bolla Miklós

Dr.Gődény György

Dr.Hutvágner Rozália

Dr.Pócs Alfréd

Dr.Szinnyai Attila

Dr.Tamasi József

Dr.Tomasovszki László

Dr.Totok Zsuzsa

Dr.Uhrik Tibor

Ertsey Attila

Gurabi Csaba Károlyné

Lehoczky Judit

Szatmári Enikő

Szűcs Attila

Tóth Ákos

 

ÁLLJ BE A JÓ OLDALON, TEGYÉL A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN!

EZ A KÜZDELEM MÉG CSAK MOST KEZDŐDIK!!

KÉRJÜK, HOGY AKI EGYETÉRT, AZ JELEZZE ITT ALÁÍRÁSÁVAL, TÁMOGATÁSÁVAL!

https://orvosokatisztanlatasert.hu/a-megkulonboztetes-elleni-harc-ezennel-elkezdodott/

 

Az alábbi írások, szerzők is a miénkhez hasonló tartalmú gondolatokat fogalmaztak meg

Dr.Czeglédy Csaba https://444.hu/2021/04/26/a-dk-s-czegledy-csaba-nem-adna-tobbletjogokat-a-vedettsegi-kartyakhoz

Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálata email üzenetei

TASZ https://index.hu/belfold/2021/04/23/tasz-vedettsegi-igazolvany-diszkriminacio-gervai-nora/

A diszkrimináció elleni harc ezennel elkezdődött

A koronai politika – az alapjogok tömeges megsértése!

Online-Link:​​ www.kla.tv/16131​​ |​​ Veröffentlicht:​​ 13.04.2020

 

C:\Users\W\3WAR\2P\1IT\_git\SW\KlaTvVideoDocGen.git\KlaTvVideoDocGen\Material\klatv_logo_200dpi-forf2.75x1.99cm.png

C:\Users\W\3WAR\2P\1IT\_git\SW\KlaTvVideoDocGen.git\KlaTvVideoDocGen\Material\MissingVideoImage.png

Medienkommentar​​ 

C:\Temp\QR-Code_klaTv_cut.png

A koronai politika - az alapjogok tömeges megsértése!

"A svájci alapjogok súlyos megsértése". Ezzel a címmel fordult egy ügyvéd a svájci szövetségi ügyészséghez, és felszólította, hogy vizsgálja ki a Corona-politika mértéktelen aránytalanságát. Amit jelenleg folytatnak, az szerinte felelőtlen, alkotmányellenes és hazaáruláshoz hasonló bűncselekménynek minősülhet. A Kla.TV megkapta az összes publikálási jogot ehhez az oknyomozói vizsgálathoz.

Az ügyvéd pert indít a szövetségi ügyészségen

 

2020. március 29-én egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező ügyvéd felszólította a svájci főügyészséget, hogy vizsgálja ki a Corona-politika masszív aránytalanságait. Levelét közvetlenül a Szövetségi Tanácsnak és a Szövetségi Belügyminisztériumnak is címezte.​​ 

Dr. jur. H.R. ügyvéd kérelme a következő címet viseli: "A svájci alapjogok masszív megsértése". A bevezetőben azt írja: "Amit jelenleg tesznek, az felelőtlen, alkotmányellenes, valószínűleg korrupciótól (vagy zsarolástól) vezérelt, teljesen elégtelen feltételezéseken alapul, és végső soron a hazaáruláshoz hasonló bűncselekménynek minősülhet (StGB 266. cikk). Ezzel a levéllel a legmélyebb bizalmatlanságomat fejezem ki vele és hivatalos magatartásával szemben".​​ 

A Kla.TV megkapta a megkeresés összes publikálási jogát. Hallgassa meg tehát a Legfőbb Ügyészséghez intézett 5 fő kérésének pontos szövegét is.

 

"A svájci alapjogok​​ súlyos​​ megsértése

A Szövetségi Tanács tömegesen kitüntetett tagjai

​​ Amit jelenleg tesznek, az felelőtlen, alkotmányellenes, valószínűleg korrupció (vagy zsarolás) által vezérelt, teljesen elégtelen feltételezéseken alapul, és végső soron a hazaáruláshoz hasonló bűncselekménynek minősülhet (StGB 266. cikk). Ezzel a levéllel a legmélyebb bizalmatlanságomat fejezem ki Önnel és hivatalos magatartásával szemben.

1. felelőtlen

Kezdettől fogva előre látható volt, hogy az előírt intézkedések nagyobb kárt okoznak, mint a feltételezett vírusveszély. Az irreleváns esetszámok által szándékosan keltett félelem és pánik a lakosságban nincs arányban a fertőzés (minimális) kockázati potenciáljával."

2. alkotmányellenes

Az alkotmányosan garantált alapvető jogokba való beavatkozásnak arányosnak és jogalapon alapulónak kell lennie. Hogy a megidézett megfelel-e ennek a második követelménynek, abban határozottan kételkedem, de ezen a ponton egyelőre más megfontolásoknak kell​​ elsőbbséget adnom. Az arányosság kritériumának nem teljesülése a fenti 1. pontból következik."

3. külső hatás

A szabadság hisztérikus korlátozása az egész nyugati világot megragadta, kivéve Fehéroroszországot (Belorusszia). Ezek nyilvánvalóan a WHO koordinációs nyomásának eredményei, amely tömegesen szigorította az influenzaszerű vírusra vonatkozó besorolási kritériumait, bár gyengébb hatásfokkal. - Most már az egész világ tudja, hogy a WHO több mint egyharmad részben a Bill és Melinda Gates Alapítványtól függ, és ennek megfelelően irányítják. Bill Gates egy világhírű oltási fanatikus, aki nagy befektetésekkel rendelkezik a globális gyógyszeriparban, és ezért nagymértékben érdekelt a vakcinák jövedelmező értékesítésében. Következésképpen az egész ügyet nyilvánvalóan olyan magánérdekek vezérlik, amelyeknek a legcsekélyebb köze sincs a közjóhoz." "Néhány internetes platformot leszámítva, amelyek közül néhányat itt megnevezek, a nyugati média közel tizenöt éve szinkronizálódott, és így már nem teljesíti küldetését, hogy kritikus legyen a kormánnyal szemben. Bírósági tudósítókká degradálódtak. A téma túl bonyolult ehhez a levélhez. Elég, ha csak annyit jegyzünk meg, hogy SRF, NZZ, Tagesanzeiger, helyi sajtó, ARD, ZDF, Süddeutsche, Welt, Zeit, Bild, Blick és a többiek egyöntetűen csatlakoznak ehhez a képtelen kórushoz. A bizonyítatlan állítások szüntelen ismétlése a propaganda egyértelmű jele."

 

 

4. Nem kellően megalapozott feltételezések

A vonatkozó számadatokat Svájcban ugyanúgy manipulálják, mint a BRD közigazgatási konstrukciójában. Az SRF ma alattomosan megváltoztatta a terminológiát a honlapján. Eddig azt mondták, hogy számos ember "meghalt a Corona-vírusban"; ma ezt a teljesen spekulatív állítást átfogalmazták "a vírussal kapcsolatban". Az SRF tehát beismeri, hogy a média hatalmas átverést követett el. Ugyanis a statisztikában szereplő majdnem minden halálesetben más halálokok legalábbis döntő szerepet játszottak, ha nem is a döntő szerepet. Ezeknek a számadatoknak az üres propagandája abban rejlik, hogy a pozitívnak bizonyult személyek számát nem hozzák összefüggésbe a tesztelt személyek teljes számával és csoportjával. A BAG ugyanúgy részt vesz ebben a számhamisításban, mint a német RKI (Robert Koch Intézet). Ha valaki ezt beviszi egy kapcsolatba, a Covid19 ártalmatlanabb, mint egy influenzavírus."

5. StGB 266. cikke

Ismernie kell a megfogalmazást, egyébként maga is utánanézhet. A fenti 3. pontban kimutattam, hogy külföldi hatalmak befolyásolták a svájci törvénytelenséget. Véleményem szerint ez megfelel a svájci büntető törvénykönyv 266. cikkének, ezért tájékoztatom erről a svájci főügyészséget, és ezúton kérem az ügy kivizsgálását.​​ 

Üdvözlettel

Dr.iur. H. R.

Másolat a következő címre: Svájci Legfőbb Ügyészség, 3000 Bern"

 

 

von -

Forrás:

-​​ https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
-​​ https://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-irrefuhrung-fallzahlen
-​​ https://impfentscheid.ch/corona-und-das-rund-herum/?v=1ee0bf89c5d1
-​​ http://blauerbote.com/2020/03/24/corona-analogie-zum-kosovo-krieg-die-gruenen-verkuenden-den-faschismus-epidemiefall/
-​​ https://www.youtube.com/watch?v=xYmQdk4CvQg
-​​ https://www.youtube.com/watch?v=Q9-ha2timl4&t=357s
-​​ https://www.youtube.com/watch?v=Sfm1oXpvkTA
-​​ https://www.geolitico.de/2020/03/16/infiziert-mit-der-corona-hysterie/
-​​ http://blauerbote.com/2020/03/28/prof-bendavid-und-bhattacharya-universitaet-stanford-extrem-falsche-zahlen-zum-coronavirus/
-​​ http://blauerbote.com/2020/03/28/prof-jarren-zu-corona-fernsehen-inszeniert-bedrohung/
-​​ https://www.youtube.com/watch?v=0mlim_sQsRI
-​​ https://kenfm.de/tagesdosis-10-2-2020-corona-virus-schwarzer-schwan-fuers-globale-finanzsystem/
-​​ https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C42020-03-2916.33.22.mp4, Bodo [email protected]

Das könnte Sie auch interessieren:

#VolksrechteCH - Über die Untergrabung der Volksrechte in der Schweiz ... -​​ www.kla.tv/VolksrechteCH

#BundesratCH - Der Schweizer Bundesrat und seine Doppelmoral ... -​​ www.kla.tv/BundesratCH

#Schweiz -​​ www.kla.tv/Schweiz

#Medienkommentar -​​ www.kla.tv/Medienkommentare

#Coronavirus -​​ www.kla.tv/Coronavirus

C:\Users\W\3WAR\2P\1IT\_git\SW\KlaTvVideoDocGen.git\KlaTvVideoDocGen\Material\klatv_logo_200dpi-forf2.75x1.99cm.png

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

 • was die Medien nicht verschweigen sollten ...

 • wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...

 • tägliche News ab 19:45 Uhr auf​​ www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:​​ www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier:
​​ www.kla.tv/vernetzung

Lizenz: ​​ C:\Users\W\Downloads\ccby_transparent.png ​​​​ Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden. Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich verfolgt werden.

Corona Politik – massiver Eingriff in Grundrechte! ​​ 1​​ /​​ 1

 

A koronai politika – az alapjogok tömeges megsértése!

A Notre Dame megsérti az 1947-es nürnbergi törvénykönyvet

Különböző nemzetközi szerződések szerint törvényellenes, ha valakit orvosi kezelésre kényszerítenek” – mondja Dr. Michael Yeadon, a Pfizer volt alelnöke.

Indiana, 2021. április 16. (LifeSiteNews) – Egy nappal azelőtt, hogy megnyitottak volna egy nagy “klinikát” az egyetemen, hogy a hallgatóknak lehetőséget biztosítsanak a Pfizer kísérleti Pfizer mRNS COVID-19 oltóanyagának beadására, a Notre Dame Egyetem vezető tisztségviselői, köztük John Jenkins atya elnök, levelet küldtek az egyetemi közösségnek, amelyben bejelentették, hogy a 2021-es őszi szemeszterre az egyetemre visszatérő valamennyi hallgatónak – néhány szokásos kivételtől eltekintve – “teljes mértékben be kell oltatnia magát COVID-19 ellen”.

“Az egyetem és a helyi közösségek biztonsága mindig a legfőbb prioritásunk” – mondta Jenkins. És ezért a Notre Dame vezetése vette a fáradságot, hogy az ingyenes két oltásból álló injekciót mindenki számára elérhetővé tegye az egyetemen, két tervezett időközönként, áprilisban és májusban.

Ezzel a mandátummal való egyenértékűséget sugallva a jelentés a továbbiakban jelzi, hogy a Notre Dame már “megköveteli a beiratkozott diákoktól a hepatitis B, agyhártyagyulladás, kanyaró, mumpsz, rubeola, tetanusz és bárányhimlő elleni védőoltást”, ismét a szokásos kivételekkel.

A jelenleg elérhető COVID-19 injekciók esetében azonban kevéssé van egyenértékűség ezekkel a többi oltóanyaggal, mivel az előbbiek nem élvezik az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyását, hanem csak “Sürgősségi felhasználási engedély” (EUA) alapján állnak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ezek a biológiai szerek csupán “kísérleti jellegűek”, így a biztonságosságukra és hatékonyságukra vonatkozó vizsgálati vizsgálatok még folynak.

Ahogy Dr. Simone Gold, az America’s Frontline Doctors (AFLDS) munkatársa kifejtette, “ha Ön [a [COVID-19] vakcinát szedi”, akkor nem az FDA által jóváhagyott kezelésben részesül, hanem ez “azt jelenti, hogy beiratkozott egy orvosi kísérletbe … [és] a legtöbb ember nincs tudatában annak, hogy ezt teszi”.

A második világháború tragédiáit követően, amikor a nürnbergi tárgyalások során kiderült, hogy a náci orvosok a hadifoglyokat és másokat visszaélésszerű, sőt halálos emberkísérletekre kényszerítettek vagy kényszerítettek, ami elítélésekhez és kivégzésekhez vezetett, a bíróság hozzájárult az 1947-es Nürnbergi Kódex megalkotásához, amely széles körben elismert nemzetközi normákat állapított meg az embereken végzett etikus kísérletekre vonatkozóan.

A kódex első és legátfogóbb alapelve szigorú feltételeket szab az emberkísérleteknek alávetett személyek önkéntes beleegyezésének megállapításához, beleértve azt is, hogy az egyén nem lehet kitéve “az erőszak, csalás, megtévesztés, kényszerítés, túlkapás vagy a kényszer vagy kényszerítés más, hátsó formájának” semmilyen elemének.

A kényszerítés “erőszakkal, megfélemlítéssel vagy hatalommal való kényszerítést jelent, különösen az egyéni kívánság vagy akarat figyelembevétele nélkül”.

Nyilvánvaló, hogy az, hogy a Notre Dame arra kötelezi diákjait, hogy részesüljenek ezekben a kísérleti kezelésekben, definíció szerint kényszerítés, és sérti a Nürnbergi Kódex ezen első alapelvét, ami már csak ezen a ponton is nyilvánvalóan etikátlanná teszi.

Ahogyan az AFLDS összefoglalta: “A Nürnbergi Kódex és a Helsinki Nyilatkozat általános elfogadásához vezetett, hogy soha senkit nem lehet kényszeríteni vagy megbízni egy kísérleti kezelés elvégzésére.” Továbbá ezeket az elveket “minden tekintélyes kormány, civil szervezet, szervezet, politikai vezető és orvos évtizedek óta fenntartja”.

A Nürnbergi Kódex 6. alapelve az aránytalan kockázat ellen
A kódex hatodik alapelvének megsértése is felmerül az un. Golden Domers mandátummal. Ez kimondja: “A vállalandó kockázat mértéke soha nem haladhatja meg azt a mértéket, amelyet a kísérlet által megoldandó probléma humanitárius jelentősége határoz meg”.

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) ” legjobb becslését” megvizsgálva azonban a COVID-19 túlélési aránya a 20 év alattiak esetében 99,997%, a 20 és 50 év közöttiek esetében pedig 99,98%.

Más szóval, a COVID-19 lényegében “irreleváns” veszélyt jelent gyakorlatilag a Notre Dame összes olyan diákjára, akikre vonatkozik ez a mandátum. Sőt, ahogy a statisztikák is mutatják, a 70 év alattiak számára az influenza sokkal veszélyesebb fertőzés.

Így e fiatal populáció számára mi lehet az oka annak, hogy ezt a kísérleti, génalapú vakcinát akarják kötelezővé tenni, amelyet elsiettek a fejlesztési, tesztelési, engedélyezési és mostani forgalmazási folyamaton keresztül, egy új “hírvivő RNS” technológiával, az ipari szabványoknak megfelelő állatkísérletek és a hosszú távú hatásokat vizsgáló megfelelő tanulmányok nélkül?

Jelentős aggodalomra ad okot, különösen a fiatalok esetében, hogy ezek a vegyi anyagok milyen hatással lehetnek az ember termékenységére. A Pfizer kísérleti vakcinájához készült egyik, az Egyesült Királyság kormánya által készített útmutató megerősíti, hogy “Nem ismert, hogy a COVID-19 mRNS vakcina BNT162b2 hatással van-e a termékenységre”.

Erre a hiányosságra reagálva, a kockázat vs. haszon elemzést mérlegelve e demográfiai csoport esetében Dr. Gold kijelentette: “Soha nem engedném, hogy egy szülőképes korú nő ezt [a kísérleti vakcinát] szedje. Foggal-körömmel harcolnék [annak megakadályozásáért]”.

További veszélyek közé tartoznak az “allergiás” és “potenciálisan halálos reakciók”, annak kockázata, hogy ezek az injekciók fokozottan sebezhetővé tesznek a vírussal szemben, miközben a megfelelő tesztelés hiánya miatt a hosszú távú hatások elfogadhatatlan veszélyei is fennállnak.

Az FDA tavaly ősszel egy dokumentumot is összeállított, amelyben felsorolta a kísérleti COVID-19 vakcina lehetséges mellékhatásait, beleértve a stroke-ot, agyvelőgyulladást, autoimmun betegséget, születési rendellenességeket, Kawasaki-kórt és halált.

Figyelemre méltó, hogy a CDC múlt pénteken közzétette a VAERS rendszerének adatait, amelyek szerint “2020. december 14. és 2021. április 1. között 56 869 jelentés érkezett a COVID vakcinákat követő mellékhatásokról, köztük 2 342 halálesetről és 7 971 súlyos sérülésről”.

Természetesen a VAERS-adatbázis esetében az ok-okozati összefüggés nem feltétlenül igazolódik, és nem feltételezhető, hogy minden ilyen eseményt jelentenek. Egy 2010-es tanulmány azonban azt találta, hogy “a vakcinák okozta sérülések kevesebb mint 1 százalékát” jelentik a VAERS-nek, ami arra utal, hogy a halálesetek és sérülések tényleges száma jóval magasabb.

Az AFLDS az említett vakcinák elemzésében megerősíti, hogy jelentős a különbség “egy tényleges betegségre szedett gyógyszer” és egy vakcina befogadása között. Az egyén, “aki oltóanyagot szed, általában teljesen egészséges, és a vakcina nélkül is egészséges lenne. Mivel a hippokratészi eskü első szabálya: ne árts, az oltóanyag biztonságát garantálni kell. Ez még nem történt meg” a COVID-19 kísérleti vakcinák esetében.

Továbbá nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy ezek a kísérleti szerek valóban képesek-e megállítani a vírus átvitelét, és így továbbra is lehetséges, hogy a beoltott személyek továbbra is megfertőződhetnek a COVID-19 vírussal, és továbbadhatják azt másoknak, ami a vakcina egyik elsődleges célját semmisíti meg.

Annak érdekében, hogy a Notre Dame-i diákságra rótt kockázatokat szemléletessé tegye, Fr. Jenkins talán elutazhatna egy kicsit az Indiana állambeli Evansville-be, és meglátogathatná Haley Brinkmeyer családját, egy gyönyörű fiatal, 28 éves gyógytornászét, aki két nappal a kísérleti COVID-19 vakcina injekció beadása után meghalt. Vagy nyugatra, az Illinois állambeli Rockfordba is elautózhatna, és interjút készíthetne Sara Stickles családjával, aki szintén 28 éves volt, és egy kisfiú édesanyja, és aki mindössze öt nappal a második injekció beadása után halt meg. Sajnos más példák is akadnak.

Minden jel szerint ezek a fiatal felnőttek, akiket a COVID-19 nem fenyegetett, egyébként “egészségesek voltak, és a vakcina nélkül is egészségesek lettek volna”, ha nem teszik ki őket ezeknek a kísérleti biológiai anyagoknak, és nem vetnek véget rövid életüknek.

Amint azt a közelmúltban a kiváló orvos, Dr. Peter McCullough is megerősítette, “[az] 50 év alatti emberek esetében, akiknek alapvetően nincs egészségügyi kockázatuk, nincs tudományos indok arra, hogy valaha is beoltassák őket” a COVID-19 ellen.

Dr. Michael Yeadon, a Pfizer korábbi alelnöke és az Allergia és Légzőszervek tudományos főmunkatársa, aki a gyógyszeripari óriáscégtől a “legmagasabban rangidős kutatói pozícióból” vonult nyugdíjba, egy nemrégiben e cikkírónak adott interjúban figyelmeztette azokat, akik ezeket a kísérleti vakcinákat népszerűsítik és beadják:

Ne adják [ezt a génalapú vakcinát] megelőzésképpen egészséges embereknek. Bárki, aki ezt hallgatja, és történetesen ezt teszi, szégyellje magát. Miért adnak olyan új technológiájú vakcinákat, amelyekről nagyon kevés rövid távú adatunk van, és nincsenek hosszú távú adataink? És nincsenek korábbi példák sem, amelyeken elindulhatnánk. Miért adják ezeket a dolgokat olyan embereknek, akiknek lényegében nulla esélyük van arra, hogy meghaljanak ettől a vírustól? Nekik nagyobb az esélyük arra, hogy a vakcina miatt megsérülnek vagy meghalnak. Mi történt tehát az “Először is, ne árts” [orvosi etikával]? Meg kellene változtatniuk azon, amit még a mai napon tesznek.

Yeadon egy másik interjúban összegezte az egész helyzetet:

A különböző nemzetközi egyezmények értelmében törvénytelen valakit kényszeríteni arra, hogy orvosi kezelésben részesüljön. Ez pedig a náci Németország vereségét követő kísérletekből ered, ahol Josef Mengele és mások élő embereken végeztek kísérleteket, akik természetesen nem voltak önkéntesek, és néha meg is ölték őket. És ez egy halvány visszhangja ennek.

Nem szabad olyan helyzetbe kerülni, és a törvényeink ezt tiltják, hogy valakit kényszerítsünk vagy kötelezzünk arra, hogy valamit biztosan bevegyen, ami egy kísérleti kezelés, ahol az eredmény nem ésszerűen biztos. És ez határozottan igaz ezekre az új vakcinákra. Még nem régóta léteznek. Senki sem tudja megmondani, hogy mi fog történni. Tehát ahelyett, hogy beadnánk a vakcinát… egyszerűen mondjuk azt, hogy “nem”.

Annak ellenére, hogy a kormány és a média telített mantrája azt a mítoszt hirdeti, hogy a COVID-19 egy rendkívül halálos fertőzés, amely kétségbeesett intézkedéseket követel, beleértve gyakorlatilag a teljes lakosság kísérleti génterápiás vakcinákkal történő beadását, a kockázat/haszon elemzés e demográfiai csoport esetében egyértelmű. A császárnak, vagy inkább a koboldnak nincs ruhája. “Nincs tudományos indok arra, hogy valaha is beoltassák őket” a COVID-19 ellen.

Az oltási kötelezettség sérti a katolikus egyház tanítását
Tekintettel a Notre Dame katolikus identitására, amellett, hogy az erkölcsi törvényt olyan nemzetközi normák erősítik meg, mint Nürnberg, az egyháznak a kérdésben mondandója is relevánsnak kell lennie.

Valójában, annak ellenére, hogy egyes katolikus egyházi tisztségviselők különös módon támogatják ezeket az oltóanyagokat, ami szükségszerűen olyan prudenciális döntést foglal magában, amelyhez nincs különösebb kompetenciájuk, maga az egyház nemrégiben megerősítette, hogy a védőoltásoknak általában “önkéntesnek kell lenniük”. És ahhoz, hogy ez az önkéntesség valódi legyen, nem lehet kényszer eredménye.

Ezért, amint azt a Nemzeti Katolikus Bioetikai Központ (NCBC) is megerősítette, különösen mivel ezeknek az oltóanyagoknak a hosszú távú hatásait nem vizsgálták kellőképpen, “a kényszerítő intézkedések, amelyek arra kötelezik a személyeket”, hogy ilyen oltást vegyenek be, “etikailag elfogadhatatlanok”.

Megjegyzendő, hogy Dr. Joseph Meaney, az NCBC elnöke megerősíti, hogy e kísérleti vakcinák esetében a “teljes tájékozott beleegyezés” nem “[még] lehetséges … [mivel] a tudomány egyszerűen nem ismeri a hosszú távú hatásokat”.

A szövetségi törvények megsértése?
Végül, amellett, hogy sérti a Nürnbergi Kódexet és az egyház tanítását ebben a kérdésben, valószínű, hogy a Fighting Irish mandátum az amerikai szövetségi törvényeket is sérti.

Az AFLDS szerint az ilyen, “sürgősségi használatra jóváhagyott termékek szövetségi törvény által nem rendelhetők el”. Az EUA kifejezetten kimondja, hogy az egyéneknek szabad “választási lehetőséget kell biztosítani, hogy elfogadják vagy elutasítsák” ezeket a vakcinákat. Az a kilátás, hogy megtiltják, hogy visszatérjen az egyetemre, hogy befejezze a diplomáját, minden bizonnyal aláásná ezt a szükséges szabadságot.

Ráadásul, míg az 1986. évi nemzeti gyermekkori oltássérülésekről szóló törvény megvédi a gyógyszergyártókat a termékeik által okozott sérülések vagy halálesetek miatti felelősségtől (ami már önmagában is jelentős problémát jelent), addig a munkáltatók, vállalkozások vagy iskolák számára, amelyek megpróbálják előírni az oltást, nincs ilyen védettség. Ezért, ha mégis így tesznek, felelősségre vonhatók az ebből eredő károkért.

Ezért az AFLDS egy levélmintát bocsátott rendelkezésre, hogy figyelmeztesse az ilyen munkáltatókat, iskolákat vagy egyetemeket, ha megpróbálnák az ilyen kísérleti injekciókat előírni az alkalmazottak vagy diákok számára.

“A törvény egyértelmű. Kísérleti vakcinát nem lehet kötelezővé tenni” – áll a bevezetőben. A felhatalmazó hatóságnak második személyben megfogalmazott szöveg pedig kimondja: “bármely munkáltató, állami iskola vagy bármely más szervezet vagy személy, aki kísérleti vakcinákat rendel el bármely emberen, nem védett a felelősség alól az ebből eredő károkért. Míg a vakcinagyártók védve lehetnek a felelősség alól, az Ön intézménye nem védett, és Ön sem” (forrás).

 

 

 

A Notre Dame megsérti az 1947-es nürnbergi törvénykönyvet