A Civilek a tisztánlátásért mozgalom

 

Arra buzdítjuk honfitársainkat, hogy lehetőleg, minél többen éljenek állampolgári jogukkal, forduljanak a megfelelő fórumokhoz , közérdekű panaszaikkal. Ebben kívánunk segítséget nyújtani. Ahogyan már több esetben mi is megkerestük a különféle a jogi utakat, pl. egy alkotmányjogi panasz beadása, hágai feljelentés, és a LIBE bizottságnak írt panaszunk jelenleg is elbírálás alatt van.

Egy két beadvánnyal nem lehet eredményt elérni egy ilyen diktatórikus helyzetben, a sikerhez, társadalmi összefogás szükséges. Tisztában vagyunk vele, hogy ezeknek a panaszoknak csak akkor van értelme, ha ezek mögött sokan felsorakoznak.

Vannak bátor hazafiak, orvosok, jogászok, civilek, akiket védeni kell a hatalom gátlástalan túlkapásai matt. Erre is szeretnénk megteremteni a lehetőséget. Szeretnénk az ártatlanok meghurcolásai ellen kiállni, egyszerű jelenlétünkkel, a megmaradt demonstrálási lehetőségekkel élve.

Segítség, önálló alkotmányjogi panasz benyújtásához.

A jelen kormányzati rendelkezések eltörléséhez.
Az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal az az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet fordulhat az Alkotmánybírósághoz, akinek alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be az ügyében folytatott bírósági eljárás során. A panaszt csak akkor lehet benyújtani, ha az érintett a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Jelen esetben ez utóbbira hivatkozunk. (pl: említett esetekben az Alaptörvény ellenes
jogszabályok alkalmazása, hatályosulása folytán, közvetlenül bírói döntés nélkül következett
be indítványozói személyünk és a társadalom tagjai oldalán is súlyos jogsérelem, és
határozott álláspontunk az, hogy a jelen alkotmányjogi panaszon kívül nem áll rendelkezésre oldalunkon a jogsérelem orvoslására jogorvoslati eljárás.
) bővebben: https://alkotmanybirosag.hu/alkotmanyjogi-panasz-az-abtv…
Egy alkotmányjogi panasz benyújtása alapvető jogaink része. Mivel alapvető emberi jogok sérülnek, minden eszközt meg kell ragadnunk ennek megszüntetésére. Nyomás gyakorlást, viszont csak tömeges erővel lehet kifejteni. Erre bíztatom honfitársaimat. A csatolt dokumentum csak néhány kiegészítésre szorul. A személyes adatok stb. tekintetében. Nem közszereplő indítványozó esetében az indítványnak tartalmaznia kell, hogy az indítványozó hozzájárul-e személyes adatai (a neve) közzétételéhez.

A nyilatkozatminta letölthető innen

https://alkotmanybirosag.hu/uploads/2017/10/adatkezelesi-nyilatkozat.doc
AB panasz: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1e6bIBVAjKLmj3pcvzIjtYKIOD9e2Dvix
Alkotmánybíróság | Alkotmányjogi panasz az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerint
ALKOTMANYBIROSAG.HU
Alkotmánybíróság | Alkotmányjogi panasz az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerint

Tanácsadó- és Jogvédő Egyesület létrehozása
Egy új civil jogvédő egyesület megalapításához keresünk független jogászokat, akik nevüket is vállalva, szeretnének tenni valamit, a kialakult diktatórikus helyzetben, a járvány- és az oltáskárosultak segítésére. Várjuk olyanok támogatását, akik részt vennének ebben a munkában, akár egyesületi tagként, akár háttértámogatóként, szakértői vélemények, beadványok megfogalmazásában. Úgy látjuk, hogy a jelen helyzetben, nemzetközi szintű panaszok elindításának lenne értelme, ehhez viszont kevés 8-10 jóakaratú ember elszántsága.
Várjuk továbbá, orvosok, pedagógusok, gyermekeiket féltő szülők jelentkezését is.
Előzetes alapítói szándékunk:
Az egyesület célja, tevékenysége
1. Az egyesület célja:
A Szent Korona szellemiségének, tanainak követése és ezeknek a gyakorlatba való ültetése. A Szent Korona erkölcsének megélése és terjesztése. A Szent Korona szellemiségével összhangban az emberi jogok védelme.
a.) Az egyesület elsődleges célja:
Az alapvető emberi jogok védelmének a segítése országos és nemzetközi szinten, összhangban a Szent Korona szellemiségével.
Az Egyesület figyelemmel kíséri az emberi jogokat érintő jogalkotást, így különösen mikor a jogalkotó emberi jogokat korlátozó vagy annak veszélyét érzékelő döntéseket hoz vagy ilyen döntések meghozatalát helyezi kilátásba, mind hazai, mind Európai Uniós, valamint nemzetközi szinten is.
Az Egyesület különösen, de nem kizárólagosan a következő védett tulajdonságok alapján történő megkülönböztetés esetén jogvédelmet (emberi- és állampolgári jogvédelem), érdekvédelmet (érdekképviselet, jogvédelem ellátása) biztosít, valamint esélyegyenlőségének és társadalmi felzárkózásának elősegítését tűzi ki célul az érintett, illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak, személyeknek, úgymint:
nem, bőrszín (faji hovatartozás), nemzetiség, nemzetiséghez tartozás, életkor, társadalmi származás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, egyéb egészségügyi adatnak nem minősülő adat, vallási-, világnézeti meggyőződés, lelkiismereti szabadság, emberi méltóság, emberi szabadság, szabad mozgáshoz való jog, politikai vagy más vélemény, családi állapot, vagyoni helyzet, munkavégzésre irányuló jogviszonyok, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: védett tulajdonság).
Előzőekben ismertetett tulajdonságokkal rendelkező csoportokon kívül az alábbi csoport esélyegyenlőségének előmozdítása, emberi- és állampolgári jogainak védelme: fogyasztók (fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő természetes személyek érdekeinek védelme).
Az egyesület jogi segítséget nyújt és jogtudatosságot fejleszt a fentieket érintően.
Az egyesület további céljai:
b.) A Szent Korona értékeinek védelme és értékeinek megismertetése hazai, országos és nemzetközi szinten.
c.) Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés, egészségtudatos életmód népszerűsítse.
d.) Köz- és felsőoktatás, az oktatás elérhetőségének Magyarország Alaptörvényének megfelelő biztosításának figyelemmel kísérése, az abban résztvevők érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése.
e.) Egyesület céljaival összefüggő ismeretterjesztés, tényfeltárás, az érintettek adatainak védelmével kapcsolatos tájékoztató tanácsadás.
f.) Társadalmi, szociális értelemben kiszolgáltatott és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok védelme, érdekeik érvényesítése, érdekeik és jogaik védelme, közérdekű perek (közérdekből indított perek) indítása
g.) Jogi képviselet és érdekképviselet ellátása. Közérdekből jogi intézmények és egészségügyi intézmények személyes látogatása és a betegjogi panaszok tényfeltárása.
h.) Jogalkotó és egyéb társszervezetek megkeresése, felhívásuk, tájékoztatásuk.

2. Az egyesület tevékenysége:
a.) Az alapvető emberi- és állampolgári jogok védelme, jogi és egészségvédelmi szaktanácsadás, a kiszolgáltatottak (különösen: hátrányos helyzetű csoportok pl. idősek, fogyatékossággal élők, fiatalkorúak, fogyasztók, védett tulajdonság miatt megkülönböztetésben részesülő/részesült személyek, csoportok) felkarolása, felvilágosítása és érdekképviselete, képzések, workshopok, konferenciák szervezése, tartása országos és nemzetközi szinten. Egyesület működésével elősegíti a Szent Korona értékeinek, eszméjének megóvását, erősíti és népszerűsíti ezen értékeket és eszméket.
b.) Konferenciák, workshopok, műhelymunkák szervezése, alapjogi, egészségnevelési, illetve közoktatási témában. A rászorulók jogi képviseletének ellátása hazai és nemzetközi fórumokon.
c.) Közérdekű perek vagy ezzel egyenértékű eljárások indítása.
d.) Az Egyesület célja szempontjából érintett társadalmi csoportok érdekképviselete, érdekeik érvényesítése, jogaik védelme.
e.) Bel- és külföldi szervezetekkel történő szakmai és gazdasági kapcsolatok kialakítása.
f.) Tagjainak és célcsoportjainak információ biztosítása a lehetőségekről és jogaikról, valamint kötelezettségeikről.
g.) Tudással, tapasztalattal segíteni a következő generáció fejlődését.

Tanácsadó és Jogvédő Egyesület létrehozása
Egy új civil jogvédő egyesület megalapításához keresünk független jogászokat, akik nevüket is vállalva, szeretnének tenni valamit, a kialakult diktatórikus helyzetben, a járvány- és az oltáskárosultak segítésére. Várjuk olyanok támogatását, akik részt vennének ebben a munkában, akár egyesületi tagként, akár háttértámogatással. Szakértői vélemények, beadványok megfogalmazásában. Úgy látjuk, hogy a jelen helyzetben, nemzetközi szintű panaszok elindításának lenne értelme, ehhez viszont kevés 8-10 jóakaratú ember elszántsága.
Várjuk továbbá, orvosok, pedagógusok, gyermekeiket féltő szülők jelentkezését is.

Csak magunkra és egymás segítő kezére támaszkodhatunk és a jó Isten hathatós segítségére!
Köszönöm a figyelmet!

Amennyiben módjában áll, kérjük támogassa adományával a mozgalmunkat.

email : civilekatisztanlataser@gmail.com

civilekatisztanlatasert@gmail.com
bankszámlaszám: : 11773425-03126330-00000000 OTP Bank,
közleménybe kérjük beírni : „ pertámogatás”
külföldről:

IBAN:  HU67117734250312633000000000 közleménybe:
„ pertámogatás ”
OTP Bank BIC/SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB

A fejleményeket az Egyesület oldalán és honlapunkon is követhetitek !
„A Korona Igazsága” civil csoport weboldalunk: Civilek a Tisztánlátásért

email :  civilekatisztanlatasert@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük