Sorsfordító nemzetgyűlés – Dr. Pócs Alfréd felhívása

Ősi Himnusz

Országok országa, törvénytudás népe,

napkelet s nyugat közt a világnak fénye.

Nagy a Te nemzeted, nagy a Te végzeted,

oly messze magasztos, hogy fel sem érheted.

Mint a magas mennység szíved mérhetetlen,

életed gyökere szent és sérthetetlen.

Hegyek, árnyas erdők hős föld büszke népe,

ez a Te végzeted ősi öröksége.

Erős gazdag vár vagy, de az örök törvényt,

amit Isten rád rótt, vállalnod kell Önként,

hogy beteljesüljön győzedelmes végzeted,

Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!!!

Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!!!

Az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!!!

 

Három kopogás!!!

 

MAGYAR TEREMTŐ SZER

A Jelen Kor Nemzeti Imája

Lehetőség szerint jelenítsük meg gondolati képeinkben, érezzük megnyilvánuló hatásait, s kimondott teremtő igéinkkel és megvalósított cselekedeteinkkel segítsük megvalósulását.

 1. Ezen Teremtő Szer célja, ­- hogy Én, (saját név kimondása)………..visszavegyem – a Teremtő által eredendően reám ruházott – minden jogomat, képességemet és eszközömet.-

Szándékomat kinyilvánítva,- Önmagam, családom,- közösségem, nemzetem,- Magyarország és a földi emberiség- tudatos jövőjét szabad akaratomból megteremtsem.-

 1. Én, (saját név kimondása)………,- mint a szellemi és a fizikai világ a jelenben is létező és működő kapcsolata,-

a teljes fényhez kötött létezésem tudatosságából,- minden létezésemből,-

az általam uralható képességeimet, eszközeimet és erőimet megidézem,- s ezen Teremtő Szer jövőképeinek megvalósulása érdekében alkalmazom.-

 1. Én, (saját név kimondása)………,- mint Társteremtő megidézem és megkérem Teremtő Ős Istenünket,- az Egyetemes Szent Szellemet,- a Magyarok Boldog Asszonyát a Földanyát,– Csillagtestvéreinket, a Kozmikus Rend Őreit,- minden Ősünket és Segítőnket,- minden Létezőt és Elemet,- minden Hullámot és Rezgést,- hogy minden eszközzel és módszerrel segítsék e Teremtő Szer  jövőképeinek megvalósulását-  a jelenben, ebben a létezésben,- a Földi ember által is érzékelhető és megtapasztalható módon.-
 2. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy ezen Teremtő Szer energiáit befogadom,- magamban tudatosítom, azokkal eggyé lényegülök.- Teremtő gondolataimban képileg megjelenítem, – érzelmekkel megtöltöm.- Érzékszerveim érzéseit megélem,- teremtő igéimet hangosan kimondom, rezgéseit kiárasztom.- Teremtő cselekedeteimmel megvalósítom,- melyeknek minden elemét látom és hallom, érzem és élem,- mint megteremtett valóságot.-

Áldás van mindenkin és mindenen,- Aki és Ami e Teremtő Szer  jövőképeit és folyamatait teremti.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a kiárasztott jövőképeink energiái és információi- a megvalósulásaikat segítő rendező erőket megteremtik.-

Az anyagi és az anyagon túli világban is- tértől és időtől függetlenül,- minden élőre, élettelenre, és folyamatra – megvalósulásuk érdekében rendező hatást gyakorolnak.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy az embertársainkkal, a tanítók, gyógyítók és útmutatók is felismerik- e Teremtő Szerben az egyéni és társadalmi életünk,- egészségi állapotunk,- életminőségünk rendezésének hatékony eszközét.-

Közös teremtésünk gyermekeként kezeljük,- időben és befogadható módon megosztva – e Teremtő Szer hatásai életeket mentenek.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy e Magyar Teremtő Szer folyamatai és jövőképei közös céljainkká minősülnek.-

Az embertársainkkal szellemi, lelki és testi sorsközösségeket teremtünk,- s a társadalmunk felelős többsége által,- a mindennapi életünk részeként,- napi szinten megnyilvánuló és alkalmazott gyakorlattá,- rendszeres cselekedeteinkkel társított- teremtési folyamatokká válnak.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy tudatos emberekként elegendően- és rendszeresen végezzük teremtésünket,- s a jelen kozmikus változások hatásait,- és a világunk létezését biztosító szellemi törvények támogatását élvezve,- oly biztos módon teremtjük meg jövőképeinket,- mint amilyen biztos, hogy az éjszaka után mindig felkel a nap, amíg világ ez a világ!!!-
 2. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a valódi emberi értékekhez való visszarendeződésünkkel,- a családok, mint a közösségek, nemzetek és a társadalom alapjai megújulnak.- Visszanyerik védő, gondoskodó, tanító és megtartó erejüket.-

A családtagok a korosztályok és nemek sajátosságainak- és fejlettségük szintjeinek megfelelően – töltik be szerepeiket, s látják el feladataikat a családban.

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a felnőtté vált fiatalok, tudatosan fejlesztve magukat- testi, lelki és szellemi felkészülésüket követően,- felelősen alapítják és tartják fent családjaikat,- ameddig ez minden érintett fejlődését szolgálja.-

A nők és férfiak felkészülve, felelősen és tudatosan alapítanak családot,- s örömmel vállalnak gyermek áldást.-

Megtisztelve érzik magukat, hogy társuk Őt találta méltónak döntésében,- és hogy a leszülető gyermekek őket választották méltó szüleiknek.-

A szeretet által vezérelve, élve életünket,- kiegyensúlyozott harmóniában, megértésben élünk.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- a gyermekeket, ahogyan teljes családjainkban, szüleik mellett,- boldogan élik meg a gyermekkor szépségeit. A Boldogság és az öröm jellemzi mindennapjaikat.- A megtapasztalt mintáik biztos alapokat adnak- kiegyensúlyozott fejlődésükhöz, minőségi életükhöz.

A fejlődési ütemükhöz harmonizált tanítási és nevelési rendszer- segít nekik személyiségük, alkalmasságuk és tehetségük,- valamint érdeklődési körüknek megfelelően,-a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztásában.-

Tanítóik legfontosabb feladata, – hogy egy elégedett és boldog élet lehetőségét biztosító,- gyakorlati értékű tudással bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy az élet valódi értékeinek felismerésével- többségünk életszemléletének átalakulásával – a szép korúak, az idősek megbecsülése a helyére rendeződik.-

Mint a családok értékes tagjai,- időszerű életfeladataiknak eleget téve,- örömmel adják át és osztják meg – tapasztalásokon alapuló és elődeiktől megőrzött tudásaikat, az élet minden területén.-

Erejükhöz és lehetőségeikhez mérten- tevékenyen és

boldogan veszik ki részüket- az életfeltételek és a         létminőség javítását szolgáló,- tudatos teremtések folyamataiból.-

Ők rendelkeznek a legtöbb idővel, tapasztalattal és életbölcsességgel,- melyek nélkülözhetetlenek a teremtés – anyagon túli és az anyagi világban való megalapozásának folyamataiban.-

13- Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a Nők, mint az Isteni teremtés alkímiai műhelyei,- a Földi létbe érkezésünk, testet öltésünk magasztos kapui,- magukat testileg, lelkileg szellemileg felkészítve,- az élet valódi értékeit és küldetéseit felismerve,- bölcsen választják meg párjukat, gyermekeik nemzőjét.-

A nők tudatosodásuk során,- szívük, lelkük és az értelem által vezérelve felismerik,- hogy felelős döntéseik határozzák meg, milyen mintákat örökítenek tovább,- s ez által milyen irányba fejlődik a földi emberiség.-

A Nők egyenjogú elismert társként,- legfőbb küldetésük a Női minőség megélése- és az anyaság felelős gyakorlása mellett,- mellé rendelő viszonyban visszatérnek- a családi és társadalmi döntéshozás folyamatainak rend Szereibe.-

A Nők megtévesztett állapotukból felébrednek, és ha szükséges, – az anyatigris elszántságával és kitartásával védelmezik- gyermekeik életét és létfeltételeit – a családokban és a társadalom irányításában is.-

 

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a fiúgyermekek testi, lelki szellemi fejlődésük során,- tudatosan készülnek, a férfi és az apa szolgálatára,- családfenntartó és védelmező küldetésére.- A férfiből apává válva más, magasabb lélekminőségbe emelkednek.-

A gondoskodás, tanítás, és a példa értékű élet élése mellett,- az élettér és életfeltételek megóvását,- mint kiemelt szolgálatát,- rendkívül hatékonyan, de az életet tisztelő módon valósítja meg.-

Férfiként és apaként nem csak lehetősége – családjának és környezetének védelme,- hanem kiemelten fontos kötelezettsége is.-

Ezen magasztos szolgálat jutalma,- hogy minta értékű életszemlélete és megnyilvánuló cselekedetei által – gyermekei és környezete számára is – tisztelt és szeretett példaképpé minősül.-

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy a jelenlegi világkor időszerű,- minden élőre és élettelenre megnyilvánuló hatásait tényként megtapasztalva,-

a megosztott ismereteknek köszönhetően,- tömegesen formáljuk át- élet és létszemléletünket, értékrendünket.-

Egyéni és társadalmi szinten is általánossá válik az a szemlélet,- hogy csak olyat tegyünk mással, mint amit Mi is szeretnénk, ha velünk tennének.-

 

 1. Látom és hallom, érzem és élem,- hogy Magyarország társadalomirányításának tagjai,- hibáik és cselekedeteik- egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló összetett hatásait felismerik.-